ISIB AP JLS

U skladu sa ciljevima Vlade Republike Srbije, programom reforme upravljanja javnim finansijama kao i usaglašavanja sa odredbama Zakona o budžetskom sistemu, Uprava za trezor je u okviru svojih nadležnosti započela projekat uspostavljanja potpuno novog sistema za praćenje, kontrolu i izveštavanje o izvršenju budžeta jedinica lokalnih samouprava.

Rešenje koje se realizuje ovim projektom naziva se Informacioni sistem za izvršenje budžeta autonomnh pokrajna i jedinica lokalne samouprave predstavlja digitalni servis koji omogućava uvid u budžete jedinica lokalne samouprave (JLS), uvid o raspoloživim sredstvima po aproprijacijama, kao i kontrolu izvršenja do iznosa raspoloživih na aproprijacijama.