Registracija autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave

Da bi autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave mogla započeti sa korišćenjem ISIB AP JLS servisa potrebno je da registruje svoju organizaciju zajedno sa jednim ovlašćenim licem. Ovaj proces se sastoji od popunjavanja on-line registracione forme i fizičkog dostavljanja potrebne dokumentacije u organizacionu jedinicu UT. Nakon uspešne registracije, ovlašćeno lice dobija u posed lokalni administratorski nalog kojim je moguće da za prijavljenu organizaciju učitava fajlove i kreira naloge za dodatna ovlašćena lica.

On-line deo registracije se može uraditi svakog dana, non-stop. Fizička predaja dokumentacije i preuzimanje korisničkog naloga se može uraditi tokom radnog vremena organizacione jedinice UT.

Popunjavanje registracione forme

Autonomna pokrajina (AP), odnosno jedinica lokalne samouprave (JLS) popunjava on-line registracionu formu koristeći bilo koji moderni Internet pretraživač.

Prvi deo registracione forme sadrži osnovne podatke o AP, odnosno JLS:

registraciona_forma_1.png

Drugi deo registracione forme sadrži podatke o lokalnom administratoru za AP, odnosno JLS:

registracija podaci o administratoru

Podaci o lokalnom administratoru su podaci o prvom ovlašćenom licu koje poseduje ovlašćenje za otvaranje dodatnih korisničkih naloga za druge zaposlene kojima će biti omogućen rad u ISIB AP JLS i prava pristupa za AP, odnosno JLS koja se registruje.

Napomena

Atribut Broj identifikacione isprave za državljane Republike Srbije predstavlja broj lične karte. U ovom polju dozvoljava se unos 5-9 numerika.

Upozorenje

Adresa elektronske pošte -- email -- je posebno bitan podatak za proces registracije jer je UT koristi za komunikaciju sa korisnikom i davanje instrukcija. Bez validne adrese elektronske pošte nije moguće završiti proces registracije. Ukoliko je ovlašćeno lice proverilo ispravnost svoje adrese ali iz bilo kog razloga ne dobija povratne informacije od ISIB AP JLS servisa, potrebno je koristiti pouzdaniju email adresu ili u kontaktu sa nadležnom organizacionom jedinicom UT informisati se o daljim koracima.

Proces registracije pokreće se slanjem zahteva. Ovaj postupak potrebno je uraditi samo jednom.

Ukoliko je registracija uspešna, korisniku dobija e-mail koji sadrži:

  1. Identifikator registracije - koristi se prilikom obraćanja UT sa zahtevom za intervenciju
  2. Link ka dokumentaciji
  3. Token za izmenu registracije - koristi se ako je došlo do grešaka prilikom unosa koje je korisnik identifikovao nakon što je uspešno poslao zahtev

PDF fajl sa popunjenom registracionom formom se dobija kao prilog e-mail poruke (eng: attachment). Nije moguće završiti registraciju bez uspešne e-mail komunikacije sa ISIB AP JLS servisom. Ukoliko korisniku na unetu e-mail adresu ne stigne potvrda o registraciji od ISIB AP JLS servisa, korisnik može pomoću tokena za izmenu registracije da unese alternativnu adresu elektronske pošte ili ponovi slanje na istu (u ovom slučaju korisnik učitava postojeću registraciju i ne menjajući podatke ponavlja slanje zahteva).

Upozorenje

Ne treba se obraćati UT ako izostane e-mail poruka prilikom registracije AP, odnsono JLS. Korisnik koji ne dobije registracioni e-mail može pomoću tokena za izmenu registracije da unese alternativnu adresu elektronske pošte ili ponovi slanje na istu sve do ostvarivanja komunikacije

Praćenje e-mail instrukcija

Nakon uspešnog slanja registracione forme, lokalni administrator za AP, odnosno JLS na adresu elektronske pošte koju je naveo u prethodnom koraku dobija obaveštenje od UT o daljim koracima registracije.

E-mail sadrži link ka on-line korisničkoj dokumentaciji ISIB AP JLS sa listom dokumenata koje je potrebno obezbediti i adresu organizacione jedinice UT u koju je potrebno fizički dostaviti pomenute dokumente.

Ovlašćeno lice - lokalni administrator lično ili drugo lice koje je ovlašćeno - dostavlja potrebnu dokumentaciju u organizacionu jedinicu UT koja je navedena u registracionoj formi.

Nakon završetka ovog procesa moguće je prijaviti se na sistem prvi put.

Napomena

Korisnički nalog predstavlja isključivo jedno fizičko lice.

Isto fizičko lice može biti ovlašćeno za više AP, odnosno JLS ali za svako mora da ima različite korisničke naloge.

Rezime koraka registracije

  1. Ovlašćeno lice popunjava on-line registracionu formu za za AP, odnosno JLS koja ga je ovlastila, koristeći bilo koji moderni Internet pretraživač.
  2. Nakon poslate registracione forme ovlašćeno lice dobija povratni e-mail od UT o uspešnosti registracije na adresu elektronske pošte koja je navedena u prethodnom koraku.
  3. E-mail sadrži link ka dokumentaciji koju je potrebno obezbediti i adresu organizacione jedinice (OJ) u koju je potrebno fizički dostaviti potrebna dokumenta.
  4. Ovlašćeno lice fizički dostavlja dokumentaciju u OJ UT.
  5. Ukoliko je dokumentacija ispravna ovlašćeno lice dobija potvrdu za predaju korisničkog naloga za pristup ISIB AP JLS.

Izmena zahteva za registraciju

Zahtev za registraciju koji još uvek nije odobren moguće je bilo kada naknadno promeniti korišćenjem tokena za izmenu registracije koju korisnik dobija nakon uspešno poslatog zahteva.

Da bi korisniku registracija bila popunjena sa prethodno unetim podacima potrebno je da pritisne dugme Učitaj registraciju i unese svoj token za izmenu. Nakon što su podaci učitani korisnik ih može izmeniti po želji (sem polja JBKJS, MB i PIB) i ponovo poslati zahtev za registraciju. Novonastala registracija ima isti identifikator registracije i token za izmenu.

izmena registracije

Jednom kada je registracija AP, odnosno JLS odobrena ovu funkcionalnost nije moguće koristiti. Nakon odobravanja registracije lokalni administrator, odnosno lokalni korisnik sa aplikativnim ovlašćenjem Izmena registracije može preko stranice svog profila promeniti većinu atributa za AP, odnosno JLS.

Otkaz registracije

Jednom kada je registraciona forma popunjena i poslata, nije više moguće ponoviti registraciju za istu AP, odnosno JLS. Ukoliko prethodno poslata registracija sadrži greške, potrebno je obratiti se nadležnoj organizacionoj jedinici UT sa zahtevom za ukidanje pristupa ISIB AP JLS nakon čega je ponovna registracija date AP, odnosno JLS moguća.