Pregled prihodnih aproprijacija

Pregled prihodnih aproprijacija sadrži sledeće podatke:

Rb Naziv
1 Budžetska godina
2 Razdeo
3 Glava
4 JBKJS
5 Izvor finansiranja
6 Ekonomska klasifikacija
7 Inicijalna aproprijacija
8 Tekuća aproprijacija
9 Uplate
10 Korekcija prihoda
11 Ostvareno

Na ovom pregledu omogućeno je filtriranje aproprijacija po vrsti podataka, kao i eksportovanje izveštaja(Pdf ili Excel)

Klikom na neku od aproprijacija korisniku su otvara novi ekran detaljnog pregleda aproprijacije.