Detalji zahteva za aproprijacije

Klikom na odgovarajući zahtev korisniku se otvara ekran sa detaljima zahteva, kao i stavki zahteva za prihodne ili rashodne aproprijacije.

Kroz tabelarni prikaz su prikazani detalji stavki zahteva, koji će nakon odobravanja zahteva postati prihodne ili rashodne aproprijacije.

Detalji stavki zahteva za prihodne aproprijacije

Rb Naziv polja
1 JBKJS
2 Šifra ekonomske kl.
3 Šifra izvora finansiranja
4 Inicijalni iznos aproprijacije

Detalji stavki zahteva za rashodne aproprijacije

Rb Naziv polja
1 JBKJS
2 Šifra ekonomske kl.
3 Šifra izvora finansiranja
4 Šifra programa
5 Šifra programske aktivnosti/Projekta
6 Šifra funkcije
7 Inicijalni iznos aproprijacije

Takođe je omogućeno i preuzimanje pregleda u obliku fajla (PDF i Excel).