Detalji strukture razdela i glave

Ovaj ekran omogućava korisnku da izmeni aktivnu strukturu razdela i glave na dugme Izmeni ili da opozove na dugme Opozovi

Takođe na ekranu su prikazani detalji poput:

  • Status razdela i glave (aktivan/opozvan)
  • Razdeo
  • Naziv razdela
  • Budžetska godina
  • Glava
  • Naziv glave
  • JBKJS
  • Važi od/do
  • Datum poslednje promene
  • Datum primene