Detalji aproprijacije

Klikom na odgovarajuću aproprijaciju korisniku se otvara ekran sa detaljima date prihodne ili rashodne aproprijacije.

Detalji prihodne aproprijacije

Rb Naziv polja
1 Budžetska godina
2 JBKJS
3 Razdeo
4 Glava
5 Šifra izvora finansiranja
6 Šifra ekonomske kl.
7 Inicijalni iznos aproprijacije
8 Tekuća aproprijacija
9 Uplate
10 Korekcija prihoda
11 Ostvareno

Pored detalja aproprijacije korisniku je na ovom ekranu dostupan i uvid u:

  • Istoriju promena aproprijacije
  • Pregled uplata
  • Pregled korekcije prihoda

Takođe je omogućeno i preuzimanje pregleda u obliku fajla (PDF i Excel).

Pregled istorije promena aproprijacije

Klikom na tab Istorija promene aproprijacije dobija se pregled svih učitanih promena nad datom prihodnom aproprijacijom.

Pregled sadrži:

Rb Naziv polja
1 Šifra izmene
2 Osnov promene
3 Iznos
4 Datum izmene
5 Naziv dokumenta

U okviru ovog pregleda mogu se generisati Pdf izveštaj i Excel izveštaj.

Klikom na određenu promenu aproprijacije iz pregleda, otvara se novi ekran sa svim aproprijacijama nad kojima je izvršena promena, učitavanjem datog fajla za izmenu aproprijacija.

Pregled uplata

Pregled uplata prikazuje sve prihode date aproprijacije.

Tabela sadrži sledeće podatke iz platnih naloga:

Rb Naziv polja
1 Referentni broj
2 Model (Odobrenje)
3 Poziv na broj (odobrenje)
4 Model (zaduženje)
5 Platilac
6 Račun platioca
7 Poziv na broj (zaduženje)
8 Iznos
9 Datum Kreiranja

U okviru ovog pregleda mogu se generisati Pdf izveštaj i Excel izveštaj.

Pregled korekcije prihoda

Pregled korekcije prihoda prikazuje korekcije prihoda date aproprijacije.

Tabela sadrži sledeće podatke iz platnih naloga:

Rb Naziv polja
1 Referentni broj
2 Model (Odobrenje)
3 Poziv na broj (odobrenje)
4 Model (zaduženje)
5 Platilac
6 Račun platioca
7 Poziv na broj (zaduženje)
8 Iznos
9 Datum kreiranja

Uplate - zbir iznosa svih uplata i uplata sravnjenih na datu aproprijaciju.

Korekcija prihoda - zbir iznosa naloga kojima je izvršena korekcija prihoda na datoj aproprijaciji. To su nalozi trebovanja sredstava, nalozi direktnih povraćaja na javne uplatne račune i nalozi povraćaja interne pozajmice u KRT-u.

Ostvareno = Uplate - Korekcija prihoda

U delu Pregled uplata i Pregled korekcija prihoda prikazani su nalozi koji se odnose na ove promene.

U okviru ovog pregleda mogu se generisati Pdf izveštaj i Excel izveštaj.

Detalji rashodne aproprijacije

Rb Naziv polja
1 Budžetska godina
2 JBKJS
3 Šifra ekonomske klasifikacije
4 Razdeo
5 Glava
6 Šifra izvora finansiranja
7 Šifra programa
8 Šifra programske aktivnosti/Projekta
9 Šifra funkcije
10 Inicijalna aproprijacija
11 Tekuća aproprijacija
12 Raspoloživa aproprijacija
13 Rezervisano
14 Korekcije
15 Izvršeno

Pored detalja aproprijacije korisniku su na ovom ekranu je dostupan i uvid u:

  • Istoriju promena aproprijacije
  • Pregled rezervisanih sredstava
  • Pregled izvršenih plaćanja aproprijacije
  • Pregled korekcija rashoda

Takođe je omogućeno i preuzimanje pregleda u obliku fajla (PDF i Excel).

Pregled istorije promena aproprijacije

Klikom na tab Istorija promene aproprijacije dobija se pregled svih učitanih promena nad datom rashodnom aproprijacijom.

Pregled sadrži:

Rb Naziv polja
1 Šifra izmene
2 Osnov promene
3 Iznos
4 Datum izmene
5 Naziv dokumenta

U okviru ovog pregleda mogu se generisati Pdf izveštaj i Excel izveštaj.

Klikom na određenu promenu aproprijacije iz pregleda, otvara se novi ekran sa svim aproprijacijama nad kojima je izvršena promena, učitavanjem datog fajla za izmenu aproprijacija.

Pregled rezervisanih sredstava

Pregled rezervisanih sredstava predstavljaju pregled naloga koji čekaju da budu izvršeni u platnom prometu za datu aproprijaciju.

Klikom na tab Pregled rezervisanih sredstava otvara se tabela koja sadrži sledeće podatke iz platnih naloga:

Rb Naziv polja
1 Referentni broj
2 Model (Odobrenje)
3 Poziv na broj (odobrenje)
4 Model (zaduženje)
5 Primalac
6 Račun primaoca
7 Poziv na broj (zaduženje)
8 Iznos
9 Datum Kreiranja

U okviru ovog pregleda mogu se generisati Pdf izveštaj i Excel izveštaj.

Pregled izvršenih plaćanja aproprijacije

Pregled izvršenih plaćanja aproprijacije prikazuje sva izvršena plaćanja date aproprijacije.

Tabela sadrži sledeće podatke iz platnih naloga:

Rb Naziv polja
1 Referentni broj
2 Model (Odobrenje)
3 Poziv na broj (odobrenje)
4 Model (zaduženje)
5 Primalac
6 Račun primaoca
7 Poziv na broj (zaduženje)
8 Iznos
9 Datum Kreiranja

U okviru ovog pregleda mogu se generisati Pdf izveštaj i Excel izveštaj.

Pregled korekcija rashoda

Pregled korekcija rashoda prikazuje izvršene naloge za povraćaj rashoda.

Tabela sadrži sledeće podatke iz platnih naloga:

Rb Naziv polja
1 Referentni broj
2 Model (Odobrenje)
3 Poziv na broj (odobrenje)
4 Model (zaduženje)
5 Primalac
6 Račun primaoca
7 Poziv na broj (zaduženje)
8 Iznos
9 Datum Kreiranja

U okviru ovog pregleda mogu se generisati Pdf izveštaj i Excel izveštaj.