Učitavanje zahteva za inicijalne aproprijacijе (važi za aproprijacije koje se odnose na 2022. godinu)

Nakon usvajanja Odluke o budžetu JLS, izmena i dopuna Odluke o budžetu i akta o privremenom finansiranju organ lokalne vlasti nadležan za finansije vrši učitavanje zahteva za aproprijacije u sistem.

Korisnik učitava zahtev i zatim izvršava proveru appoprijacija. Nakon toga je potrebno odobriti ili otkazati dati zahtev.

Važna informacija

Korisnik bi trebalo, pre odobravanja učitanog fajla, da proveri ispravnost podataka. Ispravnost učitanih podataka nije u nadležnosti Uprave za trezor.

Evidentiranje zahteva vrši se učitavanjem fajla u sistem. U fajlu korisnik definiše budžetsku godinu i šifru razloga:

Šifra razloga Naziv Opis
01 Odluka o budžetu Odluka o budžetu učitava se nakon usvajanja od strane skupštine AP ili JLS na kraju tekuće za narednu budžetsku godinu. Učitavanjem fajla sa šifrom razloga 01 u sistemu se evidentiraja zahtev za aproprijacije.
02 Izmena i dopuna Odluke o budžetu - Rebalans Izmena i dopuna Odluke o budžetu podrazumeva učitavanje fajla koji sadrži sve podatke kao i inicijalno učitavanje Odluke o budžetu i koji se može učitati u toku tekuće budžetske godine.
03 Privremeno finansiranje Privremeno finansiranje je situacija kada skupština AP ili JLS ne usvoji Odluku o budžetu u zakonski propisanom roku. Period primene ovakvog načina finansiranja može biti 3+3 meseca, maksimalno 6 meseci. U ovoj situaciji akt o privremenom finansiranju se usvaja dva puta u toku tog perioda.

Učitavanje zahteva za inicijalne aproprijacije može da se vrši više puta u toku godine uz sledeća poslovna pravila:

 1. Pre početka budžetske godine u sistem se može učitati samo odluka o budžetu ili akt o privremenom finansiranju ukoliko odluka još uvek nije usvojena;
 2. Odluka o budžetu za određenu budžetsku godinu može se učitati samo jednom;
 3. Akt o privremenom finansiranju za budžetsku godinu može da se unese dva puta ali samo u slučaju da odluka o budžetu za datu godinu nije učitana;
 4. Rebalans budžeta može se učitati bilo kada uz uslov da odluka o budžetu za datu godinu bude prethodno učitana;
 5. U fajlu za učitavanje zahteva za inicijalne aproprijacije mora postojati ravnoteža između rashodnih i prihodnih aproprijacija za iste izvore finansiranja.
 6. Prihodi i primanja (klase 7,8 i 9) se vezuju za tip KJS 0 isključivo za izvor finansiranja 01.

Otkazivanje zahteva

Otkazivanje zahteva se vrši preko korisničkog interfejsa za pregled zahteva. Uslov za otkazivanje je da status zahteva bude Kreiran.

Nakon procedure odbijanja, zahtev u tabeli zahteva za aproprijacije dobija status Otkazan i kao takav se više ne može menjati.

Odobravanje zahteva

Odobravanje zahteva vrše samo korisnici koji imaju za to ovlašćenja preko korisničkog interfejsa za pregled zahteva. Uslov za odobravanje je da status zahteva bude Kreiran.

Ukoliko postoji greška na pojedinačnoj stavci zahteva sistem će prikazati greške i zahtev nije moguće odobriti. U tom slučaju je potrebno otkazati zahtev i učitati novi, ispavan zahtev.

Ukoliko nakon provere poslovnih pravila ne postoji nijedna greška, iz stavki zahteva biće kreirane prihodne ili rashodne aproprijacije. Nakon odobravanja zahteva i nastanka aproprijacija, korisniku nije dozvoljeno bilo kakvo menjanje zahteva za inicijalne aproprijacije.

Učitavanje zahteva za inicijalne aproprijacije- Odluka o budžetu (šifra razloga 01)

Evidentiranje zahteva za aproprijacije vrši se učitavanjem fajla u sistem. U fajlu korisnik definiše budžetsku godinu i šifru razloga:

Zahtev za inicijalne aproprijacije se učitava pomoću xml fajla u kome se nalaze i prihodne i rashodne aproprijacije i koji sadrži sledeće strukture:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<initial_budget budget_year="2020" reason_code="01" exec_account="840000000002064094" treasury="092">
 <appropriation>
  <chapter>1</chapter>
  <sub_chapter>0</sub_chapter>
  <budget_user_id>09680</budget_user_id>
  <program_code>2101</program_code>
  <project_code>4001</project_code>
  <economic_code>411000</economic_code>
  <source_code>01</source_code>
  <function_code>111</function_code>
  <amount>4390000</amount>
 </appropriation>
 <appropriation>
  <chapter>1</chapter>
  <sub_chapter>0</sub_chapter>
  <budget_user_id>09680</budget_user_id>
  <program_code>2101</program_code>
  <project_code>5001</project_code>
  <economic_code>412000</economic_code>
  <source_code>01</source_code>
  <function_code>111</function_code>
  <amount>753000</amount>
 </appropriation>
 <appropriation>
  <chapter>04</chapter>
  <sub_chapter>03</sub_chapter>
  <budget_user_id>80661</budget_user_id>
  <program_code>0602</program_code>
  <project_code>0001</project_code>
  <economic_code>421000</economic_code>
  <source_code>04</source_code>
  <function_code>950</function_code>
  <amount>1430000</amount>
 </appropriation>
 <appropriation>
  <chapter>04</chapter>
  <sub_chapter>03</sub_chapter>
  <budget_user_id>80661</budget_user_id>
  <program_code>0602</program_code>
  <project_code>0001</project_code>
  <economic_code>422000</economic_code>
  <source_code>04</source_code>
  <function_code>950</function_code>
  <amount>4000000</amount>
 </appropriation>
 <appropriation>
  <chapter>04</chapter>
  <sub_chapter>03</sub_chapter>
  <budget_user_id>80661</budget_user_id>
  <economic_code>742000</economic_code>
  <source_code>04</source_code>
  <amount>5430000</amount>
 </appropriation>
 <appropriation>
  <chapter>4</chapter>
  <sub_chapter>0</sub_chapter>
  <budget_user_id>07104</budget_user_id>
  <program_code>0602</program_code>
  <project_code>4001</project_code>
  <economic_code>483000</economic_code>
  <source_code>01</source_code>
  <function_code>451</function_code>
  <amount>2000000</amount>
 </appropriation>
 <appropriation>
  <chapter>4</chapter>
  <sub_chapter>0</sub_chapter>
  <budget_user_id>07104</budget_user_id>
  <program_code>0602</program_code>
  <project_code>7001</project_code>
  <economic_code>485000</economic_code>
  <source_code>01</source_code>
  <function_code>451</function_code>
  <amount>10000</amount>
 </appropriation>
 <appropriation>
  <budget_user_id>07103</budget_user_id>
  <economic_code>711000</economic_code>
  <source_code>01</source_code>
  <amount>5153000</amount>
 </appropriation>
</initial_budget>
Tag Naziv Tip
exec_account Račun izvršenja CHAR(18)
treasury Šifra trezora CHAR(3)
chapter Razdeo INT
sub_chapter Glava INT
budget_year Budžetska godina INT
reason_code Šifra razloga ENUM(01,02,03)
budget_user_id JBKJS korisnika CHAR(5)
program_code Program CHAR(4)
project_code PA/Projekat CHAR(4)
economic_code Ekonomska klasifikacija CHAR(6)
source_code Izvor finansiranja CHAR(2)
function_code Funkcija CHAR(3)
amount Iznos NUMERIC(18,2)

Struktura fajla

Struktura zahteva za rashodne aproprijacije

Struktura rashodne aproprijacije u fajlu mora sadržati sledeće tagove:

 • Razdeo
 • Glava
 • JBKJS
 • Program
 • Programska aktivnost/Projekat
 • Ekonomska klasifiikacija
 • Izvor finansiranja
 • Funkcija
 • Iznos

Struktura zahteva za prihodne aproprijacije

Struktura zahteva za prihodne aproprijacije kada je izvor finansiranja 01 u fajlu mora sadržati sledeće tagove:

 • JBKJS
 • Ekonomska klasifiikacija
 • Izvor finansiranja
 • Iznos

Struktura zahteva za prihodne aproprijacije kada je izvor finansiranja nije 01, i kada se aproprijacija vezuje za konkretan KJS mora sadržati sledeće tagove:

 • Razdeo
 • Glava
 • JBKJS
 • Ekonomska klasifiikacija
 • Izvor finansiranja
 • Iznos

Ukoliko prilikom učitavanja postoji greška sistem neće dozvoliti učitavanje fajla. Korisnik dobija odgovarajuću poruku, u zavisnosti od identifikovane greške.

Nakon učitanog zahteva za inicijalne aproprijacije u pregledu Zahtevi za aproprijacije/Pregled zahteva za aproprijacije klikom na konkretan zahtev, prikazuju se svi elementi koji će nakon odobravanja zahteva postati aproprijacije u zavisnosti da li su u pitanju prihodne ili rashodne aproprijacije.

Učitavanje zahteva za inicijalne aproprijacije- Rebalans (šifra razloga 02)

Evidentiranje zahteva za inicijalne aproprijacije vrši se učitavanjem fajla u sistem u toku tekuće budžetske godine. U fajlu korisnik definiše budžetsku godinu i šifru razloga:

Struktura fajla za učitavanje zahteva za inicijalne aproprijacije za rebalans budžeta sadrži tag Datum primene u zaglavlju dok je u svim ostalim elementima identična strukturi fajla odluke o budžetu.

Tag Naziv Tip
effective_date Datum primene DATE(ISO)

Važna informacija

Datum primene može biti samo današnji datum (effective_date), odnosno dan kada se unosi rebalans.

Datum primene mora da bude identičan u fajlu za Učitavanje zahteva za inicijalne aproprijacije- Rebalans, kao što je prethodno naveden u fajlovima za Unos projektne strukre za rebalans, i za unos Struktura razdela i glava za rebalans. Drugim rečima, ovi fajlovi moraju biti učitani u istom danu da bi (effective_date) bio indentičan.

Zahtev za inicijalne aproprijacije se učitava pomoću xml fajla u kome se nalaze i prihodne i rashodne aproprijacije i koji sadrži sledeće strukture:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<initial_budget budget_year="2020" reason_code="02" exec_account="840000000002064094" treasury="092" effective_date="2020-02-02">
 <appropriation>
  <chapter>1</chapter>
  <sub_chapter>0</sub_chapter>
  <budget_user_id>09680</budget_user_id>
  <program_code>2101</program_code>
  <project_code>4001</project_code>
  <economic_code>411000</economic_code>
  <source_code>01</source_code>
  <function_code>111</function_code>
  <amount>4392248</amount>
 </appropriation>
 <appropriation>
  <chapter>1</chapter>
  <sub_chapter>0</sub_chapter>
  <budget_user_id>09680</budget_user_id>
  <program_code>2101</program_code>
  <project_code>5001</project_code>
  <economic_code>412000</economic_code>
  <source_code>01</source_code>
  <function_code>111</function_code>
  <amount>753270</amount>
 </appropriation>
 <appropriation>
  <chapter>04</chapter>
  <sub_chapter>03</sub_chapter>
  <budget_user_id>80661</budget_user_id>
  <program_code>0602</program_code>
  <project_code>0001</project_code>
  <economic_code>421000</economic_code>
  <source_code>04</source_code>
  <function_code>950</function_code>
  <amount>1430000</amount>
 </appropriation>
 <appropriation>
  <chapter>04</chapter>
  <sub_chapter>03</sub_chapter>
  <budget_user_id>80661</budget_user_id>
  <program_code>0602</program_code>
  <project_code>0001</project_code>
  <economic_code>422000</economic_code>
  <source_code>04</source_code>
  <function_code>950</function_code>
  <amount>4000000</amount>
 </appropriation>
 <appropriation>
  <chapter>04</chapter>
  <sub_chapter>03</sub_chapter>
  <budget_user_id>80661</budget_user_id>
  <economic_code>742000</economic_code>
  <source_code>04</source_code>
  <amount>5430000</amount>
 </appropriation>
 <appropriation>
  <budget_user_id>07103</budget_user_id>
  <economic_code>772000</economic_code>
  <source_code>01</source_code>
  <amount>5145518</amount>
 </appropriation>
</initial_budget>
Tag Naziv Tip
exec_account Račun izvršenja CHAR(18)
treasury Šifra trezora CHAR(3)
chapter Razdeo INT
sub_chapter Glava INT
budget_year Budžetska godina INT
reason_code Šifra razloga ENUM(01,02,03)
budget_user_id JBKJS korisnika CHAR(5)
program_code Program CHAR(4)
project_code PA/Projekat CHAR(4)
economic_code Ekonomska klasifikacija CHAR(6)
source_code Izvor finansiranja CHAR(2)
function_code Funkcija CHAR(3)
amount Iznos NUMERIC(18,2)
effective_date Datum primene DATE(ISO)

Struktura fajla

Struktura zahteva za rashodne aproprijacije

Struktura zahteva za rashodne aproprijacije u fajlu mora sadržati sledeće tagove:

 • Razdeo
 • Glava
 • JBKJS
 • Program
 • Programska aktivnost/Projekat
 • Ekonomska klasifiikacija
 • Izvor finansiranja
 • Funkcija
 • Iznos

Struktura zahteva za prihodne aproprijacije

Struktura zahteva za prihodne aproprijacije kada je izvor finansiranja 01 u fajlu mora sadržati sledeće tagove:

 • JBKJS
 • Ekonomska klasifiikacija
 • Izvor finansiranja
 • Iznos

Struktura zahteva za prihodne aproprijacije kada je izvor finansiranja nije 01, i kada se aproprijacija vezuje za konkretan KJS mora sadržati sledeće tagove:

 • Razdeo
 • Glava
 • JBKJS
 • Ekonomska klasifiikacija
 • Izvor finansiranja
 • Iznos

Pravila

Prilikom unosa fajla za rebalans, korisnik mora obratiti pažnju na sledeći skup pravila:

 • Fajl mora biti u balansu.
 • Kombinacija JBKJS, Program, Programska aktivnost/Projekat, Izvor finansiranja i Ekonomska klasifikacija su jedinstveni u fajlu.
 • Sume iznosa prihodnih (i rezultata poslovanja) i rashodnih aproprijacija moraju biti jednake za isti Izvor finansiranja (različit od 0) i za isti JBKJS.
 • Kod rashodnih aproprijacija Iznos mora biti veći ili jednak Izvršena plaćanja - Korekcija rashoda
 • Ukoliko su Rezervisana sredstva veća od 0, prijavljuje se greška (nije moguć rebalans)
 • Ukoliko aproprijacija ne postoji, vrednost iz rebalansa se upisuje kao potpuno nova aproprijacija.
 • Ukoliko se u fajl unese prihodna aproprijacija sa iznosom 0, ona ostaje da važi, iako ima ostvarena sredstva.
 • Ukoliko je aproprijacija inicijalno učitana, a ne nalazi se u fajlu za rebalans proverava se da li su za tu aproprijaciju Rezervisana sredstva različita od 0 za rashodne i prihodne aproprijacije, i Izvršena sredstva različita od 0 za rashodne aproprijacije. U oba slučaja sistem će priaviti grešku, u suprotnom, iznos inicijalne i tekuće aproprijacije se ažurira na 0 i aproprijacija prestaje da važi, nije moguće dalje raditi sa njom.

Ukoliko prilikom učitavanja postoji greška sistem neće dozvoliti učitavanje fajla. Korisnik dobija odgovarajuću poruku, u zavisnosti od identifikovane greške.

Nakon učitanih inicijalnih aproprijacija u pregledu aproprijacija se prikazuju svi elementi aproprijacija u zavisnosti da li su u pitanju prihodne ili rashodne aproprijacije.

Učitavanje zahteva za inicijalne aproprijacije- Privremeno finansiranje 1 (šifra razloga 03)

Evidentiranje zahteva vrši se učitavanjem fajla u sistem. U fajlu korisnik definiše budžetsku godinu i šifru razloga:

Zahtev za inicijalne aproprijacije se učitava pomoću *.xml fajla u kome se nalaze i prihodne i rashodne aproprijacije i koji sadrži sledeće strukture:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<initial_budget budget_year="2020" reason_code="03" exec_account="840000000002064094" treasury="092">
 <appropriation>
  <chapter>1</chapter>
  <sub_chapter>0</sub_chapter>
  <budget_user_id>09680</budget_user_id>
  <program_code>2101</program_code>
  <project_code>5001</project_code>
  <economic_code>411000</economic_code>
  <source_code>01</source_code>
  <function_code>111</function_code>
  <amount>4392248</amount>
 </appropriation>
 <appropriation>
  <chapter>1</chapter>
  <sub_chapter>0</sub_chapter>
  <budget_user_id>09680</budget_user_id>
  <program_code>2101</program_code>
  <project_code>4001</project_code>
  <economic_code>412000</economic_code>
  <source_code>01</source_code>
  <function_code>111</function_code>
  <amount>753270</amount>
 </appropriation>
 <appropriation>
  <chapter>04</chapter>
  <sub_chapter>03</sub_chapter>
  <budget_user_id>80661</budget_user_id>
  <program_code>0602</program_code>
  <project_code>0001</project_code>
  <economic_code>421000</economic_code>
  <source_code>04</source_code>
  <function_code>950</function_code>
  <amount>1430000</amount>
 </appropriation>
 <appropriation>
  <chapter>04</chapter>
  <sub_chapter>03</sub_chapter>
  <budget_user_id>80661</budget_user_id>
  <program_code>0602</program_code>
  <project_code>0001</project_code>
  <economic_code>422000</economic_code>
  <source_code>04</source_code>
  <function_code>950</function_code>
  <amount>4000000</amount>
 </appropriation>
 <appropriation>
  <chapter>04</chapter>
  <sub_chapter>03</sub_chapter>
  <budget_user_id>80661</budget_user_id>
  <economic_code>742000</economic_code>
  <source_code>04</source_code>
  <amount>5430000</amount>
 </appropriation>
 <appropriation>
  <budget_user_id>07103</budget_user_id>
  <economic_code>711000</economic_code>
  <source_code>01</source_code>
  <amount>5145518</amount>
 </appropriation>
</initial_budget>
Tag Naziv Tip
exec_account Račun izvršenja CHAR(18)
treasury Šifra trezora CHAR(3)
chapter Razdeo INT
sub_chapter Glava INT
budget_year Budžetska godina INT
reason_code Šifra razloga ENUM(01,02,03)
budget_user_id JBKJS korisnika CHAR(5)
program_code Program CHAR(4)
project_code PA/Projekat CHAR(4)
economic_code Ekonomska klasifikacija CHAR(6)
source_code Izvor finansiranja CHAR(2)
function_code Funkcija CHAR(3)
amount Iznos NUMERIC(18,2)

Struktura fajla

Struktura zahteva za rashodne aproprijacije

Struktura zahteva za rashodne aproprijacije u fajlu mora sadržati sledeće tagove:

 • Razdeo
 • Glava
 • JBKJS
 • Program
 • Programska aktivnost/Projekat
 • Ekonomska klasifiikacija
 • Izvor finansiranja
 • Funkcija
 • Iznos

Struktura zahteva za prihodne aproprijacije

Struktura zahteva za prihodne aproprijacije kada je izvor finansiranja 01 u fajlu mora sadržati sledeće tagove:

 • JBKJS
 • Ekonomska klasifiikacija
 • Izvor finansiranja
 • Iznos

Struktura zahteva za prihodne aproprijacije kada je izvor finansiranja nije 01, i kada se aproprijacija vezuje za konkretan KJS mora sadržati sledeće tagove:

 • Razdeo
 • Glava
 • JBKJS
 • Ekonomska klasifiikacija
 • Izvor finansiranja
 • Iznos

Ukoliko prilikom učitavanja postoji greška sistem neće dozvoliti učitavanje fajla. Korisnik dobija odgovarajuću poruku, u zavisnosti od identifikovane greške.

Nakon učitanog zahteva za inicijalne aproprijacije u pregledu Zahtevi za aproprijacije klikom na konkretan zahtev se prikazuju svi elementi koji će nakon odobravanja zahteva postati aproprijacije u zavisnosti da li su u pitanju prihodne ili rashodne aproprijacije.

Učitavanje zahteva za inicijalne aproprijacije- Privremeno finansiranje 2 (šifra razloga 03)

Fajl za učitavanje drugog privremenog finansiranja se razlikuje od fajla za učitavanje prvog privremenog finansiranja po tome što mora u zaglavlju sadržati tag Datum primene.

Važna informacija

Datum primene može biti samo današnji datum (effective_date), odnosno dan kada se unosi drugo privremeno finansiranje.

Datum primene mora da bude identičan u fajlu za Učitavanje zahteva za inicijalnih aproprijacija- Privremeno finansiranje 2, kao što je prethodno naveden u fajlovima za Unos projektne strukre za drugo privremeno finansiranje, i za unos Struktura razdela i glava za drugo privremeno finansiranje. Drugim rečima, ovi fajlovi moraju biti učitani u istom danu da bi (effective_date) bio indentičan.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<initial_budget budget_year="2020" reason_code="03" exec_account="840000000002064094" treasury="092" effective_date="2020-02-02">
 <appropriation>
  <chapter>1</chapter>
  <sub_chapter>0</sub_chapter>
  <budget_user_id>09680</budget_user_id>
  <program_code>2101</program_code>
  <project_code>4001</project_code>
  <economic_code>411000</economic_code>
  <source_code>01</source_code>
  <function_code>111</function_code>
  <amount>2000000</amount>
 </appropriation>
 <appropriation>
  <chapter>1</chapter>
  <sub_chapter>0</sub_chapter>
  <budget_user_id>09680</budget_user_id>
  <program_code>2101</program_code>
  <project_code>5001</project_code>
  <economic_code>412000</economic_code>
  <source_code>01</source_code>
  <function_code>111</function_code>
  <amount>500000</amount>
 </appropriation> 
 <appropriation>
  <chapter>04</chapter>
  <sub_chapter>03</sub_chapter>
  <budget_user_id>80661</budget_user_id>
  <program_code>0602</program_code>
  <project_code>0001</project_code>
  <economic_code>421000</economic_code>
  <source_code>04</source_code>
  <function_code>950</function_code>
  <amount>1430000</amount>
 </appropriation>
 <appropriation>
  <chapter>04</chapter>
  <sub_chapter>03</sub_chapter>
  <budget_user_id>80661</budget_user_id>
  <program_code>0602</program_code>
  <project_code>0001</project_code>
  <economic_code>422000</economic_code>
  <source_code>04</source_code>
  <function_code>950</function_code>
  <amount>4000000</amount>
 </appropriation>
 <appropriation>
  <chapter>04</chapter>
  <sub_chapter>03</sub_chapter>
  <budget_user_id>80661</budget_user_id>
  <economic_code>742000</economic_code>
  <source_code>04</source_code>
  <amount>5430000</amount>
 </appropriation>
 <appropriation>
  <budget_user_id>07103</budget_user_id>
  <economic_code>733000</economic_code>
  <source_code>01</source_code>
  <amount>2500000</amount>
 </appropriation> 
</initial_budget>
Tag Naziv Tip
exec_account Račun izvršenja CHAR(18)
treasury Šifra trezora CHAR(3)
effective_date Datum primene DATE(ISO)
chapter Razdeo INT
sub_chapter Glava INT
budget_year Budžetska godina INT
reason_code Šifra razloga ENUM(01,02,03)
budget_user_id JBKJS korisnika CHAR(5)
program_code Program CHAR(4)
project_code PA/Projekat CHAR(4)
economic_code Ekonomska klasifikacija CHAR(6)
source_code Izvor finansiranja CHAR(2)
function_code Funkcija CHAR(3)
amount Iznos NUMERIC(18,2)

Struktura fajla

Struktura zahteva za rashodne aproprijacije

Struktura zahteva za rashodne aproprijacije u fajlu mora sadržati sledeće tagove:

 • Razdeo
 • Glava
 • JBKJS
 • Program
 • Programska aktivnost/Projekat
 • Ekonomska klasifiikacija
 • Izvor finansiranja
 • Funkcija
 • Iznos

Struktura zahteva za prihodne aproprijacije

Struktura zahteva za prihodne aproprijacije kada je izvor finansiranja 01 u fajlu mora sadržati sledeće tagove:

 • JBKJS
 • Ekonomska klasifiikacija
 • Izvor finansiranja
 • Iznos

Struktura zahteva za prihodne aproprijacije kada je izvor finansiranja nije 01, i kada se aproprijacija vezuje za konkretan KJS mora sadržati sledeće tagove:

 • Razdeo
 • Glava
 • JBKJS
 • Ekonomska klasifiikacija
 • Izvor finansiranja
 • Iznos

Ukoliko prilikom učitavanja postoji greška sistem neće dozvoliti učitavanje fajla. Korisnik dobija odgovarajuću poruku, u zavisnosti od identifikovane greške.

Nakon učitanog zahteva za inicijalne aproprijacije u pregledu Zahtevi za aproprijacije klikom na konkretan zahtev se prikazuju svi elementi koji će nakon odobravanja zahteva postati aproprijacije u zavisnosti da li su u pitanju prihodne ili rashodne aproprijacije.