Uvod

Pre učitavanja fajla za evidentiranje inicijalih aproprijacija potrebno je u sistem učitati razdele, glave, programe, programske aktivnosti i projekte.

U cilju uspešnog učitavanja podataka u sistem posebno ističemo značaj pridržavanja sledećih smernica iz Uputstva za pripremu odluke o budžetu lokalne vlasti za 2021. godinu i projekcijama za 2022. i 2023. godinu:

  • Aproprijacije indirektnih budžetskih korisnika moraju biti iskazane zbirno po vrstama indirektnih budžetskih korisnika i namenama sredstava u okviru razdela direktnog korisnika koji je, u budžetskom smislu, odgovoran za te indirektne budžetske korisnike. S tim u vezi, razdeli ne mogu nositi nazive pojedinih indirektnih budžetskih korisnika (domova kultura, vrtića i sl.).
  • Uočeno je da pojedine jedinice lokalne samouprave nisu ukinule podračune inrektnih budžetskih korisnika, te s tim u vezi, ukazujemo na to da je u Uputstvu za pripremu odluke o budžetu lokalne vlasti navedeno da svi javni prihodi i primanja kojima se finansiraju nadležnosti lokalne vlasti treba da budu uplaćeni na račune propisane za uplatu javnih prihoda, čime bi se ispoštovalo ustavno načelo bruto principa (član 92. Ustava Republike Srbije), a ne na podračune korisnika budžetskih sredstava.

Poslovna pravila za učitavanje programske strukture:

  1. Strukturu programa i programskih aktivnosti koji su propisani Aneksom 5 učitava Uprava za trezor. Ukoliko programska struktura korisnika nije usklađena sa propisanom strukturom programa i programskih aktivnosti Aneksa 5 Uputstva za pripremu programskog budžeta, neće biti moguće učitavanje inicijalnih aproprijacija u sistem.

  2. U skladu sa Uputstvom za izradu programskog budžeta šifre projekata se formiraju na sledeći način:

  • šifra projekta se sastoji od 4 cifre,
  • kapitalni projekti počinju sa cifrom 5,
  • zajednički projekti počinju sa cifrom 7,
  • standardni projekti počinju sa cifrom 4.

Samo za projekte šifrirane na ovaj način će biti omogućeno učitavanje fajlova u sistem.