Učitavanje aproprijacija (važi za aproprijacije koje se odnose na 2021. godinu)

Nakon usvajanja Odluke o budžetu JLS, izmena i dopuna Odluke o budžetu i akta o privremenom finansiranju organ lokalne vlasti nadležan za finansije vrši učitavanje aproprijacija u sistem.

Evidentiranje aproprijacija vrši se učitavanjem fajla u sistem. U fajlu korisnik definiše budžetsku godinu i šifru razloga:

Šifra razloga Naziv Opis
01 Odluka o budžetu Odluka o budžetu učitava se nakon usvajanja od strane skupštine AP ili JLS na kraju tekuće za narednu budžetsku godinu. Učitavanjem fajla sa šifrom razloga 01 u sistemu se evidentiraju aproprijacije. U ovom slučaju inicijalna aproprijacija je jednaka tekućoj i raspoloživoj aproprijaciji.
02 Izmena i dopuna Odluke o budžetu - Rebalans Izmena i dopuna Odluke o budžetu podrazumeva učitavanje fajla koji sadrži sve podatke kao i inicijalno učitavanje Odluke o budžetu.Učitavanjem fajla sa šifrom razloga 02 menja se inicijalna aproprijacija u sistemu.
03 Privremeno finansiranje Privremeno finansiranje je situacija kada skupština AP ili JLS ne usvoji Odluku o budžetu u zakonski propisanom roku. Period primene ovakvog načina finansiranja može biti 3+3 meseca, maksimalno 6 meseci. U ovoj situaciji akt o privremenom finansiranju se usvaja dva puta u toku tog perioda.

Učitavanje inicijalnih aproprijacija može da se vrši više puta u toku godine uz sledeća poslovna pravila:

 1. Pre početka budžetske godine u sistem se može učitati samo odluka o budžetu ili akt o privremenom finansiranju ukoliko odluka još uvek nije usvojena;
 2. Odluka o budžetu za određenu budžetsku godinu može se učitati samo jednom;
 3. Akt o privremenom finansiranju za budžetsku godinu može da se unese dva puta ali samo u slučaju da odluka o budžetu za datu godinu nije učitana;
 4. Rebalans budžeta može se učitati bilo kada uz uslov da odluka o budžetu za datu godinu bude prethodno učitana;
 5. U fajlu za učitavanje inicijalnih aproprijacija mora postojati ravnoteža između rashodnih i prihodnih aproprijacija za iste izvore finansiranja.
 6. Prihodi i primanja (klase 7,8 i 9) se vezuju za tip KJS 0 isključivo za izvor finansiranja 01.

Učitavanje inicijalnih aproprijacija- Rebalans (šifra razloga 02)

Evidentiranje aproprijacija vrši se učitavanjem fajla u sistem. U fajlu korisnik definiše budžetsku godinu i šifru razloga:

Struktura fajla za učitavanje inicijalnih aproprijacija za rebalans budžeta sadrži tag Datum primene u zaglavlju dok je u svim ostalim elementima identična strukturi fajla odluke o budžetu.

Tag Naziv Tip
effective_date Datum primene DATE(ISO)

Važna informacija

Datum primene može biti samo današnji datum (effective_date), odnosno dan kada se unosi rebalans.

Datum primene mora da bude identičan u fajlu za Učitavanje inicijalnih aproprijacija- Rebalans, kao što je prethodno naveden u fajlovima za Unos projektne strukre za rebalans, i za unos Struktura razdela i glava za rebalans. Drugim rečima, ovi fajlovi moraju biti učitani u istom danu da bi (effective_date) bio indentičan.

Inicijalne aproprijacije se učitavaju pomoću jednog xml fajla u kome se nalaze i prihodne i rashodne aproprijacije i koji sadrži sledeće strukture:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<initial_budget budget_year="2020" reason_code="02" exec_account="840000000002064094" treasury="092" effective_date="2020-02-02">
 <appropriation>
  <chapter>1</chapter>
  <sub_chapter>0</sub_chapter>
  <budget_user_id>09680</budget_user_id>
  <program_code>2101</program_code>
  <project_code>4001</project_code>
  <economic_code>411000</economic_code>
  <source_code>01</source_code>
  <function_code>111</function_code>
  <amount>4392248</amount>
 </appropriation>
 <appropriation>
  <chapter>1</chapter>
  <sub_chapter>0</sub_chapter>
  <budget_user_id>09680</budget_user_id>
  <program_code>2101</program_code>
  <project_code>5001</project_code>
  <economic_code>412000</economic_code>
  <source_code>01</source_code>
  <function_code>111</function_code>
  <amount>753270</amount>
 </appropriation>
 <appropriation>
  <chapter>04</chapter>
  <sub_chapter>03</sub_chapter>
  <budget_user_id>80661</budget_user_id>
  <program_code>0602</program_code>
  <project_code>0001</project_code>
  <economic_code>421000</economic_code>
  <source_code>04</source_code>
  <function_code>950</function_code>
  <amount>1430000</amount>
 </appropriation>
 <appropriation>
  <chapter>04</chapter>
  <sub_chapter>03</sub_chapter>
  <budget_user_id>80661</budget_user_id>
  <program_code>0602</program_code>
  <project_code>0001</project_code>
  <economic_code>422000</economic_code>
  <source_code>04</source_code>
  <function_code>950</function_code>
  <amount>4000000</amount>
 </appropriation>
 <appropriation>
  <chapter>04</chapter>
  <sub_chapter>03</sub_chapter>
  <budget_user_id>80661</budget_user_id>
  <economic_code>742000</economic_code>
  <source_code>04</source_code>
  <amount>5430000</amount>
 </appropriation>
 <appropriation>
  <budget_user_id>07103</budget_user_id>
  <economic_code>772000</economic_code>
  <source_code>01</source_code>
  <amount>5145518</amount>
 </appropriation>
</initial_budget>
Tag Naziv Tip
exec_account Račun izvršenja CHAR(18)
treasury Šifra trezora CHAR(3)
chapter Razdeo INT
sub_chapter Glava INT
budget_year Budžetska godina INT
reason_code Šifra razloga ENUM(01,02,03)
budget_user_id JBKJS korisnika CHAR(5)
program_code Program CHAR(4)
project_code PA/Projekat CHAR(4)
economic_code Ekonomska klasifikacija CHAR(6)
source_code Izvor finansiranja CHAR(2)
function_code Funkcija CHAR(3)
amount Iznos NUMERIC(18,2)
effective_date Datum primene DATE(ISO)

Struktura fajla

Struktura rashodne aproprijacije

Struktura rashodne aproprijacije u fajlu mora sadržati sledeće tagove:

 • Razdeo
 • Glava
 • JBKJS
 • Program
 • Programska aktivnost/Projekat
 • Ekonomska klasifiikacija
 • Izvor finansiranja
 • Funkcija
 • Iznos

Struktura prihodne aproprijacije

Struktura prihodne aproprijacije kada je izvor finansiranja 01 u fajlu mora sadržati sledeće tagove:

 • JBKJS
 • Ekonomska klasifiikacija
 • Izvor finansiranja
 • Iznos

Struktura prihodne aproprijacije kada je izvor finansiranja nije 01, i kada se aproprijacija vezuje za konkretan KJS mora sadržati sledeće tagove:

 • Razdeo
 • Glava
 • JBKJS
 • Ekonomska klasifiikacija
 • Izvor finansiranja
 • Iznos

Pravila

Prilikom unosa fajla za rebalans, korisnik mora obratiti pažnju na sledeći skup pravila:

 • Fajl mora biti u balansu.
 • Kombinacija JBKJS, Program, Programska aktivnost/Projekat, Izvor finansiranja i Ekonomska klasifikacija su jedinstveni u fajlu.
 • Sume iznosa prihodnih (i rezultata poslovanja) i rashodnih aproprijacija moraju biti jednake za isti Izvor finansiranja (različit od 0) i za isti JBKJS.
 • Kod rashodnih aproprijacija Iznos mora biti veći ili jednak Izvršena plaćanja - Korekcija rashoda
 • Ukoliko su Rezervisana sredstva veća od 0, prijavljuje se greška (nije moguć rebalans)
 • Ukoliko aproprijacija ne postoji, vrednost iz rebalansa se upisuje kao potpuno nova aproprijacija.
 • Ukoliko se u fajl unese prihodna aproprijacija sa iznosom 0, ona ostaje da važi, iako ima ostvarena sredstva.
 • Ukoliko je aproprijacija inicijalno učitana, a ne nalazi se u fajlu za rebalans proverava se da li su za tu aproprijaciju Rezervisana sredstva različita od 0 za rashodne i prihodne aproprijacije, i Izvršena sredstva različita od 0 za rashodne aproprijacije. U oba slučaja sistem će priaviti grešku, u suprotnom, iznos inicijalne i tekuće aproprijacije se ažurira na 0 i aproprijacija prestaje da važi, nije moguće dalje raditi sa njom.

Ukoliko prilikom učitavanja postoji greška sistem neće dozvoliti učitavanje fajla. Korisnik dobija odgovarajuću poruku, u zavisnosti od identifikovane greške.

Nakon učitanih inicijalnih aproprijacija u pregledu aproprijacija se prikazuju svi elementi aproprijacija u zavisnosti da li su u pitanju prihodne ili rashodne aproprijacije.