Proces rada

Ovlašćeno lice

  1. Prijavljuje se na web aplikaciju
  2. Popunjava zahtev za registraciju online sa detaljima za autonomnu pokrajinu (AP), odnosno jedinicu lokalne samouprave (JLS). U ovoj formi se pored detalja o AP, odnosno JLS dostavljaju i detalji o administratoru koji samostalno otvara nove pristupne naloge po potrebi, dodeljuje im aplikativna ovlašćenja i koristi ih u skladu sa unutrašnjom organizacijom rada.
  3. Fizički dostavlja potrebnu dokumentaciju u organizacionu jedinicu UT
  4. Nakon usvajanja Odluke o budžetu, izmena i dopuna Odluke o budžetu ili akta o privremenom finansiranju vrši učitavanje fajlova za evidentiranje razdela, glava, projekata i inicijalnih aproprijacija.
  5. Vrši učitavanje zahteva za promenu aproprijacija u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu.
  6. Preuzima podatke o ispostavljenim i realizovanim platnim nalozima AP, odnosno JLS iz platnog sistema Uprave za trezor.