Pregled rashodnih aproprijacija

Pregled rashodnih aproprijacija sadrži sledeće podatke:

Rb Naziv
1 Budžetska godina
2 Razdeo
3 Glava
4 JBKJS
5 Funkcija
6 Izvor finansiranja
7 Program
8 Programska aktivnost/Projekat
9 Ekonomska klasifikacija
10 Inicijalna aproprijacija
11 Tekuća aproprijacija
12 Rezervisano
13 Izvršeno
14 Korekcija rashoda
15 Raspoloživa aproprijacija

Na ovom pregledu omogućeno je filtriranje aproprijacija po vrsti podataka, kao i eksportovanje izveštaja(Pdf ili Excel)

Klikom na neku od aproprijacija korisniku se otvara novi ekran detaljnog pregleda aproprijacije.