Izmena aproprijacija kroz formu

Ova opcija omogućava korisniku da ručno izvrši izmenu na aproprijacijama, ukoliko ne želi da unese izmene na aproprijacijama putem fajla. Potpuno ista pravila važe za ručni unos izmena kao i za unos izmena kroz fajl.

Izmena aproprijacija kroz formu je pogodna kada korisnik želi izvrši izmenu na malom broju aproprijacija. Sa druge strane, ukoliko korisnik mora da unese veći broj izmena, jednostavnije je to odraditi kroz fajl.

Korisnik prvo mora uneti osnov promene i razlog promene.

login.PNG

Nakon toga korsnik bira na kojim će aproprijacijama da izvrši izmenu. Selektovanje aproprijacija na kojim će biti izvršene izmene se vrši na prvom pregledu (tabeli).

login.PNG

Klikom na odabanu postojeću aproprijaciju otvara se prozor u kome je moguće upisati iznos za promenu aproprijacije.

login.PNG

Napomena

Kod Preknjižavanja se pored Iznosa za promenu aproprijacije mora uneti i Referentni broj. Takođe, u toku prelaznog perioda je moguće vršiti preknjižvanje stavki za prethodnu godinu.

Dodavanje nove aproprijacije

Izmene aproprijacija U budžetsku rezervu, Preusmeravanje do 10% vrednosti aproprijacije i Preknjižavanje se moraju izvršavati na postojećim aproprijacijama, dok kod ostalih razloga izmene, kao na primer Iz budžetske rezerve ili Izmena bez ograničenja, se mogu ručno napraviti nove aproprijacije.

login.PNG

Odobravanje izmena

Nakon što su odabrane aproprijacije i uneti iznosi za koje je potrebno izvršiti izmene, one će se naći u drugom pregledu (donjoj tabeli) gde je vrlo lako proveriti da li će izmena biti u balansu jer se ispod poslednje kolone, gde se nalaze iznosi koje smo uneli, nalazi i suma iznosa.

login.PNG

Klikom na dugme potvrdi izmene će biti izvršene

Ukoliko je nešto pogrešno uneto, sistem će prikazati odgovarajuću grešku.