Učitavanje Promena aproprijacija

Promenu aproprijacije korisnik vrši učitavanjem zahteva za promenu aproprijacije.

U fajlu korisnik navodi jedan od ponuđenih razloga za promenu aproprijacije:

Šifra razloga Naziv
04 Promena aproprijacije
05 Preknjižavanje
06 Prinudna naplata

Učitavanjem fajla menja se tekuća aproprijacija (Inicijalna+/-promene). U zahtevu za promene unosi se iznos promene u korist/na teret.

Promena aproprijacije - šifra razloga 04

Podrazumeva promene aproprijacije AP i JLS u sledećim slučajevima:

 • U tekuću budžetsku rezervu
 • Iz tekuće budžetske rezerve
 • Promena između aproprijacija izvor 01. Preusmeravanje do 10% vrednosti aproprijacije za rashod i izdatak čiji se iznos umanjuje u okviru razdela kao i u okviru glava unutar razdela tog DBK.
 • Izmena aproprijacije bez ograničenja. Izvor nije 01.

Učitavanjem fajla menja se tekuća aproprijacija (Inicijalna+/-promene). U zahtevu za promene unosi se iznos promene u korist/na teret. U okviru fajla, jedna aproprijacija se može navesti samo jednom (jedinstvenost aproprijacije na nivou fajla).

Važna informacija

datum primene može biti samo današnji datum (effective_date), odnosno dan kada se učitava promena.

Primeri:

U tekuću budžetsku rezervu

Promena na aproprijacijama se vrši učitavanjem jednog xml fajla koji sadrži sledeću strukturu:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<budget_change budget_year="2020" reason_code="04" exec_account="840000000002064094" treasury="092" effective_date="2020-08-20">
 <appropriation>
  <change_basis>U tekucu budzetsku rezervu</change_basis>
  <chapter>1</chapter>
  <sub_chapter>0</sub_chapter>
  <budget_user_id>09680</budget_user_id>
  <function_code>111</function_code>
  <program_code>2101</program_code>
  <project_code>4001</project_code>
  <source_code>01</source_code>
  <economic_code>422000</economic_code>
  <amount>-20000</amount>
 </appropriation>
 <appropriation>
 <change_basis>U tekucu budzetsku rezervu</change_basis>
  <chapter>1</chapter>
  <sub_chapter>0</sub_chapter>
  <budget_user_id>09680</budget_user_id>
  <function_code>111</function_code>
  <program_code>2101</program_code>
  <project_code>5001</project_code>
  <source_code>01</source_code>
  <economic_code>423000</economic_code>
  <amount>-4821806</amount>
 </appropriation>
 <appropriation>
 <change_basis>U tekucu budzetsku rezervu</change_basis>
  <chapter>4</chapter>
  <sub_chapter>0</sub_chapter>
  <budget_user_id>07104</budget_user_id>
  <function_code>451</function_code>
  <program_code>0602</program_code>
  <project_code>7001</project_code>
  <source_code>01</source_code>
  <economic_code>421000</economic_code>
  <amount>-178000</amount>
 </appropriation>
 <appropriation>
  <change_basis>U tekucu budzetsku rezervu</change_basis>
  <chapter>4</chapter>
  <sub_chapter>1</sub_chapter>
  <budget_user_id>70236</budget_user_id>
  <function_code>160</function_code>
  <program_code>0602</program_code>
  <project_code>5002</project_code>
  <source_code>01</source_code>
  <economic_code>425000</economic_code>
  <amount>-47000</amount>
 </appropriation>
 <appropriation>
 <change_basis>U tekucu budzetsku rezervu</change_basis>
  <chapter>4</chapter>
  <sub_chapter>6</sub_chapter>
  <budget_user_id>70242</budget_user_id>
  <function_code>820</function_code>
  <program_code>1201</program_code>
  <project_code>7001</project_code>
  <source_code>01</source_code>
  <economic_code>424000</economic_code>
  <amount>-300000</amount>
 </appropriation>
 <appropriation>
 <change_basis>U tekucu budzetsku rezervu</change_basis>
  <chapter>4</chapter>
  <sub_chapter>0</sub_chapter>
  <budget_user_id>07104</budget_user_id>
  <function_code>160</function_code>
  <program_code>0602</program_code>
  <project_code>4009</project_code>
  <source_code>01</source_code>
  <economic_code>499000</economic_code>
  <amount>5366806</amount>
 </appropriation>
</budget_change>

Pravila koja se moraju poštovati pri kreiranju fajla:

 • Ovom promenom se vrši prenos sredstava sa rashodnih aproprijacija na aproprijaciju budžetske rezerve(ekonomska klasifikacija 499).
 • Izvor finansiranja svih aproprijacija mora biti 01.
 • Datum primene koji se definiše u fajlu mora biti današnji dan.
 • Neophodno je da sve aproprijacije definisane u fajlu prethodno budu učitane u sistem.
 • Iznos za promenu na aproprijaciji budžetske rezerve mora biti pozitivan, a iznosi na ostalim aproprijacijama moraju biti negativni.
 • Suma svih iznosa za promenu aproprijacija mora biti u balansu, tj jednak 0.
 • Raspoloživa sredstva na svim rashodnim aproprijacijama(one sa kojih se skidaju sredstava) ne smeju biti manja od vrednosti iznosa navedenog u fajlu.

Iz tekuće budžetske rezerve

Promena na aproprijacijama se vrši učitavanjem jednog xml fajla koji sadrži sledeću strukturu:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<budget_change budget_year="2020" reason_code="04" exec_account="840000000002064094" treasury="092" effective_date="2020-08-20">
 <appropriation>
  <change_basis>Iz tekuce budzetske rezerve</change_basis>
  <chapter>1</chapter>
  <sub_chapter>0</sub_chapter>
  <budget_user_id>09680</budget_user_id>
  <function_code>111</function_code>
  <program_code>2101</program_code>
  <project_code>4001</project_code>
  <source_code>01</source_code>
  <economic_code>422000</economic_code>
  <amount>20000</amount>
 </appropriation>
 <appropriation>
 <change_basis>Iz tekuce budzetske rezerve</change_basis>
  <chapter>1</chapter>
  <sub_chapter>0</sub_chapter>
  <budget_user_id>09680</budget_user_id>
  <function_code>111</function_code>
  <program_code>2101</program_code>
  <project_code>5001</project_code>
  <source_code>01</source_code>
  <economic_code>423000</economic_code>
  <amount>4821806</amount>
 </appropriation>
 <appropriation>
 <change_basis>Iz tekuce budzetske rezerve</change_basis>
  <chapter>4</chapter>
  <sub_chapter>0</sub_chapter>
  <budget_user_id>07104</budget_user_id>
  <function_code>451</function_code>
  <program_code>0602</program_code>
  <project_code>7001</project_code>
  <source_code>01</source_code>
  <economic_code>421000</economic_code>
  <amount>178000</amount>
 </appropriation>
 <appropriation>
  <change_basis>Iz tekuce budzetske rezerve</change_basis>
  <chapter>4</chapter>
  <sub_chapter>1</sub_chapter>
  <budget_user_id>70236</budget_user_id>
  <function_code>160</function_code>
  <program_code>0602</program_code>
  <project_code>5002</project_code>
  <source_code>01</source_code>
  <economic_code>425000</economic_code>
  <amount>47000</amount>
 </appropriation>
 <appropriation>
 <change_basis>Iz tekuce budzetske rezerve</change_basis>
  <chapter>4</chapter>
  <sub_chapter>6</sub_chapter>
  <budget_user_id>70242</budget_user_id>
  <function_code>820</function_code>
  <program_code>1201</program_code>
  <project_code>7001</project_code>
  <source_code>01</source_code>
  <economic_code>424000</economic_code>
  <amount>300000</amount>
 </appropriation>
 <appropriation>
 <change_basis>Iz tekuce budzetske rezerve</change_basis>
  <chapter>4</chapter>
  <sub_chapter>5</sub_chapter>
  <budget_user_id>84485</budget_user_id>
  <function_code>040</function_code>
  <program_code>0901</program_code>
  <project_code>7004</project_code>
  <source_code>01</source_code>
  <economic_code>465000</economic_code>
  <amount>500000</amount>
  </appropriation>
  <appropriation>
 <change_basis>Iz tekuce budzetske rezerve</change_basis>
  <chapter>4</chapter>
  <sub_chapter>0</sub_chapter>
  <budget_user_id>07104</budget_user_id>
  <function_code>160</function_code>
  <program_code>0602</program_code>
  <project_code>5009</project_code>
  <source_code>01</source_code>
  <economic_code>499000</economic_code>
  <amount>-5866806</amount>
 </appropriation>
</budget_change>

Pravila koja se moraju poštovati pri kreiranju fajla:

 • Ovom promenom se vrši prenos sredstava sa aproprijacije budžetske rezerve (ekonomska klasifikacija 499) na ostale rashodne aproprijacije.
 • Izvor finansiranja svih aproprijacija mora biti 01.
 • Datum promene koji se definiše u fajlu mora biti današnji dan.
 • Osim aproprijacije budžetske rezerve, ni jedna druga aproprijacije ne mora postojati u sistemu (ovim se mogu kreirati nove rashodne aproprijacije, sa iznosom navedenim u zahtevu).
 • Suma svih iznosa za promenu apropijacija mora biti u balansu, tj jednak 0.
 • Ukoliko rashodne aproprijacije iz zahteva postoje u sistemu, moraju zadovoljiti sledeće uslove:
  • Iznos na aporpijaciji budžeteske rezerve mora biti negativan, a iznosi na rashodnim aproprijacijama moraju biti pozitivni.
  • Raspoloživa sredstva na aproprijaciji budžetske rezerve (one sa koje se skidaju sredstava) ne smeju biti manja od iznosa navedenog u fajlu. Ukoliko aproprijacije iz fajla ne postoje u sistemu moraju proći validaciju za kreiranje aproprijacija

Promena izmedju aproprijacija, preusmeravanje do 10% za izvor finansiranja 01.

Promena na aproprijacijama se vrši učitavanjem jednog xml fajla koji sadrži sledeću strukturu:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<budget_change budget_year="2020" reason_code="04" exec_account="840000000002064094" treasury="092" effective_date="2020-08-20">
 <appropriation>
  <change_basis>Promena izmedju aproprijacija izvor 01</change_basis>
  <chapter>1</chapter>
  <sub_chapter>0</sub_chapter>
  <budget_user_id>09680</budget_user_id>
  <function_code>111</function_code>
  <program_code>2101</program_code>
  <project_code>7001</project_code>
  <source_code>01</source_code>
  <economic_code>414000</economic_code>
  <amount>723000</amount>
 </appropriation>
 <appropriation>
 <change_basis>Promena izmedju aproprijacija izvor 01</change_basis>
  <chapter>1</chapter>
  <sub_chapter>0</sub_chapter>
  <budget_user_id>09680</budget_user_id>
  <function_code>111</function_code>
  <program_code>2101</program_code>
  <project_code>5001</project_code>
  <source_code>01</source_code>
  <economic_code>415000</economic_code>
  <amount>723000</amount>
 </appropriation>
 <appropriation>
 <change_basis>Promena izmedju aproprijacija izvor 01</change_basis>
  <chapter>1</chapter>
  <sub_chapter>0</sub_chapter>
  <budget_user_id>09680</budget_user_id>
  <function_code>111</function_code>
  <program_code>2101</program_code>
  <project_code>4001</project_code>
  <source_code>01</source_code>
  <economic_code>422000</economic_code>
  <amount>723000</amount>
 </appropriation>
 <appropriation>
  <change_basis>Promena izmedju aproprijacija izvor 01</change_basis>
  <chapter>1</chapter>
  <sub_chapter>0</sub_chapter>
  <budget_user_id>09680</budget_user_id>
  <function_code>111</function_code>
  <program_code>2101</program_code>
  <project_code>0001</project_code>
  <source_code>01</source_code>
  <economic_code>423000</economic_code>
  <amount>-2169000</amount>
 </appropriation>
</budget_change>
Pravila koja se moraju poštovati pri kreiranju fajla:

 • Ovom promenom se vrši prenos sredstava izmedju rashodnih aproprijacija.
 • Izvor finansiranja svih aproprijacija mora biti 01.
 • Datum primene koji se definiše u fajlu mora biti današnji dan.
 • Neophodno je da sve aproprijacije definisane u fajlu postoje u sistemu.
 • Sve aproprijacije moraju pripadati istom razdelu.
 • Suma svih iznosa za promenu aproprijacija mora biti u balansu, tj jednaka 0.
 • Raspoloživa sredstva na svim aproprijacijama sa kojih se skidaju sredstava ne smeju biti manja od iznosa navedenog u fajlu.
 • Nije moguće umanjenje iznosa aproprijacije ukoliko je u prošlosti izvršeno uvećanje iste, takođe nije moguće uvećanje iznosa aproprijacije ukoliko je u prošlosti izvršeno umanjenje iste.
 • Ne postoji ogračenje po pitanju broja učitavanja promena, s tim da je ukupno umanjenje jedne aproprijacije ograničeno na 10% inicijalne vrednosti aproprijacije(npr. dva puta po 5%).

Izmena aproprijacije bez ograničenja. Izvor nije 01.

Promena na aproprijacijama se vrši učitavanjem jednog xml fajla koji sadrži sledeću strukturu:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<budget_change budget_year="2020" reason_code="04" exec_account="840000000002064094" treasury="092" effective_date="2020-08-20">
 <appropriation>
  <change_basis>Izmena bez ogranicenja</change_basis>
  <chapter>4</chapter>
  <sub_chapter>5</sub_chapter>
  <budget_user_id>84485</budget_user_id>
  <source_code>08</source_code>
  <economic_code>744000</economic_code>
  <amount>6000</amount>
 </appropriation>
 <appropriation>
  <change_basis>Izmena bez ogranicenja</change_basis>
  <chapter>4</chapter>
  <sub_chapter>5</sub_chapter>
  <budget_user_id>84485</budget_user_id>
  <function_code>840</function_code>
  <program_code>0901</program_code>
  <project_code>7001</project_code>
  <source_code>08</source_code>
  <economic_code>421000</economic_code>
  <amount>3000</amount>
 </appropriation>
 <appropriation>
  <change_basis>Izmena bez ogranicenja</change_basis>
  <chapter>4</chapter>
  <sub_chapter>5</sub_chapter>
  <budget_user_id>84485</budget_user_id>
  <function_code>840</function_code>
  <program_code>0901</program_code>
  <project_code>5001</project_code>
  <source_code>08</source_code>
  <economic_code>423000</economic_code>
  <amount>3000</amount>
 </appropriation>
</budget_change>

Pravila koja se moraju poštovati pri kreiranju fajla:

 • Vrši se promena aproprijacija iz izvora različitog od 01.
 • Datum promene mora biti današnji dan.
 • Sve aproprijacije moraju imati istog budžetskog korisnika.
 • Sve aproprijacije moraju imati isti izvor finansiranja.
 • Suma iznosa za promenu kod svih prihodnih i svih rashodnih aproprijacija mora biti u balansu.
 • Ukoliko su u fajlu definisane samo rashodne aproprijacije suma iznosa za promenu mora biti 0.
 • Negativan iznos za promenu je moguć samo kod prethodno učitanih aproprijacija.
 • Mogu se kreirati nove aproprijacije. Takve aproprijacije prolaze istu validaciju kao prilikom kreiranja aproprijacija, i biće kreirane sa inicijalnim iznosom 0, dok će tekući iznos biti jednak iznosu iz fajla.

Detalji atributa:

Tag Naziv Tip
change_basis Osnov promene NVARCHAR2(64)
effective_date Datum primene DATE(ISO)
exec_account Račun izvršenja CHAR(18)
treasury Šifra trezora CHAR(3)
chapter Razdeo INT
sub_chapter Glava INT
budget_year Budžetska godina INT
reason_code Šifra razloga ENUM(04,05,06)
budget_user_id JBKJS korisnika CHAR(5)
program_code Program CHAR(4)
project_code PA/Projekat CHAR(4)
economic_code Ekonomska klasifikacija CHAR(6)
source_code Izvor finansiranja CHAR(2)
function_code Funkcija CHAR(3)
amount Iznos NUMERIC(18,2)

Ukoliko prilikom učitavanja postoji greška sistem neće dozvoliti učitavanje fajla. Korisnik dobija odgovarajuću poruku, u zavisnosti od identifikovane greške.

Preknjižavanje- šifra razloga 05

Preknjižavanje prihoda i primanja vrši Uprava za trezor i ove promene se automatski evidentiraju u sistemu.

Preknjižavanje rashoda i izdataka se može vršiti samo za plaćanja koja su izvršena. Preknjižavanja je moguće vršiti samo u okviru postojećih aproprijacija. Nije dozvoljeno preknjižavanje na aproprijaciju koja ne postoji u budžetu.

Preknjižavanjem rashoda i izdataka menjaju se: funkcionalna klasifikacija, ekonomska klasifikacija, izvor finansiranja, program, programska aktivnost i projekat.

Mogući su sledeći slučajevi:

 • Celokupan iznos se preknjižava na drugi element/e budžetske klasifikacije
 • Deo iznosa se preknjižava na drugi element/e budžetske klasifikacije

Primer xml strukture fajla za preknjižavanje rashodnih aproprijacija:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<budget_change budget_year="2020" reason_code="05" exec_account="840000000002064094" treasury="092" effective_date="2020-08-20">
 <appropriation>
  <change_basis>Preknjizavanje</change_basis>
  <chapter>1</chapter>
  <sub_chapter>0</sub_chapter>
  <budget_user_id>09680</budget_user_id>
  <function_code>111</function_code>
  <program_code>2101</program_code>
  <project_code>7001</project_code>
  <source_code>01</source_code>
  <economic_code>422000</economic_code>
  <amount>-100000</amount>
  <reference_number>840200820BUD0203113200003</reference_number>
 </appropriation>
 <appropriation>
  <change_basis>Preknjizavanje</change_basis>
  <chapter>1</chapter>
  <sub_chapter>0</sub_chapter>
  <budget_user_id>09680</budget_user_id>
  <function_code>111</function_code>
  <program_code>2101</program_code>
  <project_code>4001</project_code>
  <source_code>01</source_code>
  <economic_code>423000</economic_code>
  <amount>100000</amount>
  <reference_number>840200820BUD0203113200003</reference_number>
 </appropriation>
</budget_change>

Pravila koja se moraju poštovati pri kreiranju fajla:

 • Datum promene koji se definiše u fajlu mora biti današnji dan.
 • Neophodno je da sve aproprijacije definisane u fajlu prethodno postoje u sistemu.
 • Sve aproprijacije definisane u fajlu moraju biti rashodne.
 • Sve aproprijacije u fajlu moraju imati isti JBKJS.
 • Suma svih iznosa za promenu apropijacija mora biti u balansu, tj jednaka 0.
 • U jednom fajlu se može izvršiti preknjižavanje samo za jedno plaćanje (u fajlu mora biti samo jedan referenti broj plaćanja).
 • Aproprijacija na koju se vrši preknjižavanje mora imati dovoljan raspoloživi iznos.
 • Ukoliko je plaćanje ili deo plaćanja već jednom preknjiženo moguće je izvršiti njegovo preknjižavanje samo još jednom i to samo u istom iznosu. Takođe, u slučaju delimičnog preknjižavanja, onaj deo iznosa naloga koji nije preknjižen, korisnik može da preknjiži na druge aproprijacije.
Tag Naziv Tip
change_basis Osnov promene NVARCHAR2(64)
effective_date Datum primene DATE(ISO)
exec_account Račun izvršenja CHAR(18)
treasury Šifra trezora CHAR(3)
chapter Razdeo INT
sub_chapter Glava INT
budget_year Budžetska godina INT
reason_code Šifra razloga ENUM(04,05,06)
budget_user_id JBKJS korisnika CHAR(5)
program_code Program CHAR(4)
project_code PA/Projekat CHAR(4)
economic_code Ekonomska klasifikacija CHAR(6)
source_code Izvor finansiranja CHAR(2)
function_code Funkcija CHAR(3)
amount Iznos NUMERIC(18,2)
reference_number Referentni broj VARCHAR(44)

Ukoliko prilikom učitavanja postoji greška sistem neće dozvoliti učitavanje fajla. Korisnik dobija odgovarajuću poruku, u zavisnosti od identifikovane greške.

Povećanje aproprijacije za prinudnu naplatu- šifra razloga 06

Ukoliko na aproprijacima za izvršenje prinudne naplate 483000/485000 nema dovoljno sredstava za izvršenje, AP i JLS kreiraju zahtev za promenu aproprijacija u cilju obezbeđivanja nedostajućih sredstava.

Primer xml strukture fajla za promenu aproprijacija – prinudna naplata :

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<budget_change budget_year="2020" reason_code="06" exec_account="840000000002064094" treasury="092" effective_date="2020-08-20">
 <appropriation>
  <change_basis>Povecanje aproprijacije za prinudnu naplatu</change_basis>
  <chapter>4</chapter>
  <sub_chapter>0</sub_chapter>
  <budget_user_id>07104</budget_user_id>
  <function_code>451</function_code>
  <program_code>0602</program_code>
  <project_code>5001</project_code>
  <source_code>01</source_code>
  <economic_code>421000</economic_code>
  <amount>-250000</amount>
 </appropriation>
 <appropriation>
 <change_basis>Povecanje aproprijacije za prinudnu naplatu</change_basis>
  <chapter>4</chapter>
  <sub_chapter>0</sub_chapter>
  <budget_user_id>07104</budget_user_id>
  <function_code>451</function_code>
  <program_code>0602</program_code>
  <project_code>7001</project_code>
  <source_code>01</source_code>
  <economic_code>423000</economic_code>
  <amount>-9000000</amount>
 </appropriation>
 <appropriation>
  <change_basis>Povecanje aproprijacije za prinudnu naplatu</change_basis>
  <chapter>4</chapter>
  <sub_chapter>0</sub_chapter>
  <budget_user_id>07104</budget_user_id>
  <function_code>451</function_code>
  <program_code>0602</program_code>
  <project_code>4001</project_code>
  <source_code>01</source_code>
  <economic_code>483000</economic_code>
  <amount>9250000</amount>
 </appropriation>
</budget_change>

Pravila koja se moraju poštovati pri kreiranju fajla:

 • U toku jedne godine, za potrebe obezbeđivanja sredstava za PN, ne može se prebaciti sa drugih aproprijacija više od 50% sredstava opredeljenih budžetom za tog JBKJS.
Tag Naziv Tip
change_basis Osnov promene NVARCHAR2(64)
effective_date Datum primene DATE(ISO)
exec_account Račun izvršenja CHAR(18)
treasury Šifra trezora CHAR(3)
chapter Razdeo INT
sub_chapter Glava INT
budget_year Budžetska godina INT
reason_code Šifra razloga ENUM(04,05,06)
budget_user_id JBKJS korisnika CHAR(5)
program_code Program CHAR(4)
project_code PA/Projekat CHAR(4)
economic_code Ekonomska klasifikacija CHAR(6)
source_code Izvor finansiranja CHAR(2)
function_code Funkcija CHAR(3)
amount Iznos NUMERIC(18,2)

Ukoliko prilikom učitavanja postoji greška sistem neće dozvoliti učitavanje fajla. Korisnik dobija odgovarajuću poruku, u zavisnosti od identifikovane greške.