Korisnička dokumentacija

U skladu sa ciljevima Vlade Republike Srbije, programom reforme upravljanja javnim finansijama kao i usaglašavanja sa odredbama Zakona o budžetskom sistemu, Uprava za trezor je u okviru svojih nadležnosti započela projekat uspostavljanja potpuno novog sistema za praćenje, i izveštavanje o izvršenju budžeta autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave pod nazivom informacioni sistem izvršenja budžeta autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave (ISIB AP JLS).

Uprava za trezor je zadužena za koordinaciju aktivnosti između organizacionih jedinica Ministarstva finansija po pitanju uspostavljanja ISIB AP JLS servisa, za kontrolu razvoja, održavanje kompletnog informacionog sistema i njegov operativni rad.

Opis servisa

Informacioni sistem izvršenja budžeta autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave (ISIB AP JLS) je informacioni sistem za praćenje, i izveštavanje oizvršenju budžeta autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave (ISIB AP JLS). Sistem ne remeti rad postojećih sistema za izvršenje budžeta, niti nadležnost autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave u izvršavanju svojih budžeta.

Informacije kojima ISIB AP JLS raspolaže

 1. Spisak AP i JLS
 2. Spisak korisnika javnih sredstava (KJS) budžeta AP i JLS
 3. Budžetske klasifikacije utvrđene Zakonom o budžetskom sistemu i šifarnike platnog prometa koje vodi Uprava za trezor
 4. Odluke o budžetu AP i JLS, izmene i dopune Odluke o budžetu i akta o privremenom finansiranju (prihodne i rashodne aproprijacije) i promene na aproprijacijama nastale u toku godine
 5. Podatke iz realizovanih platnih naloga u okviru podračuna izvršenja budžeta AP i JLS
 6. Fizička lica koja su ovlašćena za rad u ISIB AP JLS

Šta ISIB AP JLS obezbeđuje

 1. Izvršavanje procesa registracije autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave
 2. Učitavanje razdela, glava i projekata
 3. Učitavanje prihodnih i rashodnih aproprijacija iz usvojene Odluke o bužetu, odnosno Izmena i dopuna Odluka o budžetu i akta o privremenom finansiranju
 4. Učitavanje promena nad aproprijacijama koje su se desile u toku godine u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu
 5. Podatke o ispostavljenim i realizovanim platnim nalozima AP i JLS iz platnog sistema Uprave za trezor.
 6. Mogućnost blokiranja naloga koji bi doveli do izvršenja iznad raspoloživih aproprijacija
 7. Integritet podataka
 8. Pregled unetih i preuzetih podataka i izveštavanje

Učesnici

Pravna lica

Autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave

U okviru AP i JLS pristup sistemu je omogućen samo za JBKJS - tip 0. JLS koje imaju status opštine mogu imati pristup samo za svoju jedinicu, dok JLS koje imaju status grada i imaju nekoliko opština u svom sastavu imaju mogućnost hijerarhijskog pregleda za sve JLS iz svoje nadležnosti, saglasno spisku KJS.

Uprava za trezor - organizacione jedinice

Organizacione jedinice (OJ) u sistemu imaju pristup samo podacima AP, odnosno JLS iz svoje nadležnosti, saglasno hijerarhiji iz spiska KJS. OJ - filijala ima mogućnost pregleda podataka za AP i sve JLS iz svoje nadležnosti, dok OJ - ekspozitura samo za konkretnu JLS.

Uprava za trezor - centrala

Sistem omogućava pristup podacima za AP i sve JLS na teritoriji RS, najviši nivo ovlašćenja koji podrazumeva i pregled i promenu podataka.

Ministarstvo finanansija - sektor budžeta

Sistem omogućava pristup podacima za AP i sve JLS na teritoriji RS. Nivo ovlašćenja koji podrazumeva samo pregled podataka.

Fizička lica

Lokalni administrator

Lokalni administrator je ovlašćeno lice koje ima pravo pristupa i sva ovlašćenja za rad u ISIB AP JLS za AP, odnosno JLS koju predstavlja.

Lokalni korisnik

Lokalni korisnik je ovlašćeno lice kome lokalni administrator kreira korisnički nalog i dodeljuje mu željenu kombinaciju aplikativnih ovlašćenja za rad u ISIB AP JLS za AP, odnosno JLS koju lokalni administrator predstavlja.

Lokalni korisnik filijale

Lokalni korisnik filijale je ovlašćeno lice kome operator kreira korisnički nalog i dodeljuje mu željenu kombinaciju aplikativnih ovlašćenja za rad u ISIB AP JLS za filijalu kojoj lokalni korisnik filijale pripada.

Načini korišćenja servisa

Servis se može koristiti putem dva interfejsa:

Web aplikacija

Namenjena za korišćenje od strane fizičkih lica putem bilo kog modernog web pretraživača i operativnog sistema, sa personalnih računara, prenosivih uređaja itd.

REST servis

Namenjen integraciji ISIB AP JLS sa drugim informacionim sistemima i tamo gde upotreba web pretraživača nije pogodna opcija. Ovaj način pristupa je prilagođen za mašinsku upotrebu i automatizaciju.

Tehnički preduslovi

Za efikasno korišćenje ISIB AP JLS servisa nisu potrebni posebni tehnički preduslovi. Servis je rađen u cross-platform, cross-browser tehnologijama.

Minimalno, korisnik mora da obezbedi

 • Jedan od modernih Internet pretraživača: Chrome, Firefox, Edge, Opera
  • Pretraživač mora da ima omogućenu upotrebu kolačića (eng: cookies) i izvršavanje Javascript koda
 • Internet konekciju

Upozorenje

Ne preporučuje se korisnicima da upotrebljavaju Internet Explorer (IE). Testiranje ispravnog rada funkcionalnosti u ovom pretraživaču ima najniži prioritet zbog sledećih razloga:

 • Od 12. Januara 2016.1 prestalo je održavanje svih verzija IE < v11.
 • IE v11 je takođe završio svoj životni vek - poslednja verzija je objavljena 2015. godine i pružaju se samo sigurnosne zakrpe do potpunog prestanka održavanja.
 • Microsoft Edge je podrazumevani (eng: default) browser počev od Windows 10.