Lokalna ispravka prihoda

Funkcionalnost lokalna ispravka prihoda omogućava korisniku da izvrši preknjižavanje ostvarenog prihoda na odgovarajućeg korisnika i izvor finansiranja u okviru iste ekonomske klasifikacije. Kod lokalne ispravke prihoda razlikujemo 2 slučaja:

  1. Kada su sredstva planirana Odlukom o budžetu: U ovom slučaju korisnik kreira zahtev za lokalnu ispravku prihoda (što je opisano u nastavku)
  2. Kada sredstva nisu planirana Odlukom o budžetu:
    • Korisnik kreira fajl za promenu aproprijacija bez ograničenja ( šifra razloga 04). U ovom fajlu se navodi prihodna aproprijacija, korisnik i odgovarajuće rashodne aproprijacije.
    • Nakon što je evidentiran prihod, korisnik kreira zahtev za lokalnu ispravku prihoda (što je opisano u nastavku)

Korisniku je omogućen prenos sredstava sa jedne na drugu (ili više) prihodnih aproprijacija.

Prvo mora uneti osnov promene, i nakon toga odabrati aproprijaciju sa koje se skidaju sredstva klikom na dugme Aproprijacija sa koje se skidaju sredstva.

lokalna-ispravka-prihoda.png

Prilikom izbora aproprijacije sa koje se skidaju sredstva, potrebno je da ona bude iz izvora 01 i da je vezana za tip KJS 0.

lokalna-ispravka-prihoda2.png

Nakon je izabrana aproprijacija korisniku se otvara prozor u kome unosi iznos koji se skida sa aproprijacije.

lokalna-ispravka-prihoda5.png

Klikom na dugme potvrdi aproprijacija će se automatski prebaciti u drugi pregled.

Korisnik sada mora da odabere aparoprijaciju/je na koje će preneti dati iznos. Klikom na dugme Aproprijacije na koje se dodaju sredstva korisniku se otvara nova tabela iz koje mora odabrati aproprijacije na koje želi da prenese sredstva.

lokalna-ispravka-prihoda3.png

Prilikom izbora aproprijacije na koju se dodaju sredstva, potrebno je da aproprijacije nisu iz izvora 01, da je ekonomska klasifikacija ista kao kod aproprijacije sa koju se skidaju sredstva, i da je isti trezor.

Nakon što su odabrane aproprijacije na koje će se sredstva preneti, pojaviće se u drugom pregledu(tabeli)

U donjoj tabeli sada se nalaze aproprijacija sa koje skidamo sredstva i aproprijacije na koje prenosimo ta sredstva. Ispod kolone iznos se nalazi suma iznosa koja mora da bude nula kako bi promena mogla da se izvrši.

lokalna-ispravka-prihoda4.png

Klikom na dugme potvrdi promena iznosa će se izvšiti. Takođe, dostupna je i opcija da se resetuju podaci ukoliko je nešto pogrešno uneto.