Aproprijacije

Pregled aproprijacija

Pregled podataka iz šifarnika aproprijacija za navedenu budžetsku godinu. Pristupna tačka omogućava pregled upotrebom paginacije koju je neophodno definisati preko query1 parametara.

URL : /api/appropriation/paged-appropriations

Metod : GET

Zahteva Autorizaciju : DA

Query parametri
 • page - broj strane, 1 <= vrednost < totalRows/per_page
 • perPage - broj elemenata po strani, vrednost <= 50
 • side - tip aproprijacija, credit - prihodne, debit - rashodne
Filteri

Omogućavaju dodavanje kriterijuma pretrage preko sintakse filter[naziv_filtera]=vrednost

Ukoliko filter ima mogućnost pretrage po opsegu (iznos datum) sintaksa filtera postaje filter[naziv_filtera-From]=vrednost (od) i filter[naziv_filtera-To]=vrednost

 • budgetYear - budžetska godina
 • treasury - šifra trezora
 • budgetUserName - budžetski korisnik (JBKJS - Naziv)
 • economicClassificationName - ekonomska klasifikacija (Šifra - Naziv)
 • sourceOfFundingName - izvor finansiranja (Šifra - Naziv)
 • programName - program (Šifra - Naziv)
 • projectName - projekat (Šifra - Naziv)
 • functionName - funkcija (Šifra - Naziv)
Primer query-a

https://gjls.trezor.gov.rs/api/appropriation/paged-appropriations?page=1&perPage=5&side=credit&filter[budgetUserName]=03654&filter[budgetYear]=2023

Uspešan zahtev

Code : 200 OK

Sadržaj paketa
{
  "status": {
    "code": 0,
    "message": "Success",
    "localizedMessage": null
  },
  "payload": [
    {
      "id": 117846,
      "executionAccount": null,
      "treasury": "223",
      "treasuryName": "223 - NOVI SAD - GRAD",
      "subChapter": 0,
      "chapter": 0,
      "budgetYear": 2023,
      "budgetUserId": "03654",
      "programCode": null,
      "projectCode": null,
      "sourceOfFundingCode": "01",
      "economicClassificationCode": "711000",
      "functionCode": null,
      "lastChangeDate": "0001-01-01T00:00:00",
      "lastChangeUserId": 0,
      "initialAmount": 16751814812.00,
      "currentAmount": 16751814812.00,
      "reservedAmount": 0,
      "executed": 0,
      "expenditureCorrection": 0,
      "availableAmount": 0,
      "incomingAmount": 0,
      "validFrom": "2023-01-01T00:00:00",
      "validTo": "2023-12-31T23:59:59",
      "totalRows": 10,
      "changeCode": null,
      "changeSubCode": null,
      "documentId": 0,
      "changeDate": "0001-01-01T00:00:00",
      "effectiveDate": null,
      "subChapterName": null,
      "chapterName": null,
      "budgetUserName": "03654 - GRAD NOVI SAD-BUDŽET",
      "programName": "",
      "projectName": "",
      "sourceOfFundingName": "01 - Општи приходи и примања буџета",
      "economicClassificationName": "711000 - ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ",
      "functionName": " - ",
      "totalExecuted": 0
    },
    {
      "id": 117847,
      "executionAccount": null,
      "treasury": "223",
      "treasuryName": "223 - NOVI SAD - GRAD",
      "subChapter": 0,
      "chapter": 0,
      "budgetYear": 2023,
      "budgetUserId": "03654",
      "programCode": null,
      "projectCode": null,
      "sourceOfFundingCode": "01",
      "economicClassificationCode": "713000",
      "functionCode": null,
      "lastChangeDate": "0001-01-01T00:00:00",
      "lastChangeUserId": 0,
      "initialAmount": 6116380000.00,
      "currentAmount": 6116380000.00,
      "reservedAmount": 0,
      "executed": 0,
      "expenditureCorrection": 0,
      "availableAmount": 0,
      "incomingAmount": 0,
      "validFrom": "2023-01-01T00:00:00",
      "validTo": "2023-12-31T23:59:59",
      "totalRows": 10,
      "changeCode": null,
      "changeSubCode": null,
      "documentId": 0,
      "changeDate": "0001-01-01T00:00:00",
      "effectiveDate": null,
      "subChapterName": null,
      "chapterName": null,
      "budgetUserName": "03654 - GRAD NOVI SAD-BUDŽET",
      "programName": "",
      "projectName": "",
      "sourceOfFundingName": "01 - Општи приходи и примања буџета",
      "economicClassificationName": "713000 - ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ",
      "functionName": " - ",
      "totalExecuted": 0
    },
    {
      "id": 117848,
      "executionAccount": null,
      "treasury": "223",
      "treasuryName": "223 - NOVI SAD - GRAD",
      "subChapter": 0,
      "chapter": 0,
      "budgetYear": 2023,
      "budgetUserId": "03654",
      "programCode": null,
      "projectCode": null,
      "sourceOfFundingCode": "01",
      "economicClassificationCode": "714000",
      "functionCode": null,
      "lastChangeDate": "0001-01-01T00:00:00",
      "lastChangeUserId": 0,
      "initialAmount": 773180400.00,
      "currentAmount": 773180400.00,
      "reservedAmount": 0,
      "executed": 0,
      "expenditureCorrection": 0,
      "availableAmount": 0,
      "incomingAmount": 0,
      "validFrom": "2023-01-01T00:00:00",
      "validTo": "2023-12-31T23:59:59",
      "totalRows": 10,
      "changeCode": null,
      "changeSubCode": null,
      "documentId": 0,
      "changeDate": "0001-01-01T00:00:00",
      "effectiveDate": null,
      "subChapterName": null,
      "chapterName": null,
      "budgetUserName": "03654 - GRAD NOVI SAD-BUDŽET",
      "programName": "",
      "projectName": "",
      "sourceOfFundingName": "01 - Општи приходи и примања буџета",
      "economicClassificationName": "714000 - ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ",
      "functionName": " - ",
      "totalExecuted": 0
    },
    {
      "id": 117849,
      "executionAccount": null,
      "treasury": "223",
      "treasuryName": "223 - NOVI SAD - GRAD",
      "subChapter": 0,
      "chapter": 0,
      "budgetYear": 2023,
      "budgetUserId": "03654",
      "programCode": null,
      "projectCode": null,
      "sourceOfFundingCode": "01",
      "economicClassificationCode": "716000",
      "functionCode": null,
      "lastChangeDate": "0001-01-01T00:00:00",
      "lastChangeUserId": 0,
      "initialAmount": 317000500.00,
      "currentAmount": 317000500.00,
      "reservedAmount": 0,
      "executed": 0,
      "expenditureCorrection": 0,
      "availableAmount": 0,
      "incomingAmount": 0,
      "validFrom": "2023-01-01T00:00:00",
      "validTo": "2023-12-31T23:59:59",
      "totalRows": 10,
      "changeCode": null,
      "changeSubCode": null,
      "documentId": 0,
      "changeDate": "0001-01-01T00:00:00",
      "effectiveDate": null,
      "subChapterName": null,
      "chapterName": null,
      "budgetUserName": "03654 - GRAD NOVI SAD-BUDŽET",
      "programName": "",
      "projectName": "",
      "sourceOfFundingName": "01 - Општи приходи и примања буџета",
      "economicClassificationName": "716000 - ДРУГИ ПОРЕЗИ",
      "functionName": " - ",
      "totalExecuted": 0
    },
    {
      "id": 117850,
      "executionAccount": null,
      "treasury": "223",
      "treasuryName": "223 - NOVI SAD - GRAD",
      "subChapter": 0,
      "chapter": 0,
      "budgetYear": 2023,
      "budgetUserId": "03654",
      "programCode": null,
      "projectCode": null,
      "sourceOfFundingCode": "01",
      "economicClassificationCode": "733000",
      "functionCode": null,
      "lastChangeDate": "0001-01-01T00:00:00",
      "lastChangeUserId": 0,
      "initialAmount": 918682241.00,
      "currentAmount": 918682241.00,
      "reservedAmount": 0,
      "executed": 0,
      "expenditureCorrection": 0,
      "availableAmount": 0,
      "incomingAmount": 0,
      "validFrom": "2023-01-01T00:00:00",
      "validTo": "2023-12-31T23:59:59",
      "totalRows": 10,
      "changeCode": null,
      "changeSubCode": null,
      "documentId": 0,
      "changeDate": "0001-01-01T00:00:00",
      "effectiveDate": null,
      "subChapterName": null,
      "chapterName": null,
      "budgetUserName": "03654 - GRAD NOVI SAD-BUDŽET",
      "programName": "",
      "projectName": "",
      "sourceOfFundingName": "01 - Општи приходи и примања буџета",
      "economicClassificationName": "733000 - ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ",
      "functionName": " - ",
      "totalExecuted": 0
    }
  ],
  "additionalInformation": 10
}

Pogrešan zahtev

Uslov : Ukoliko ne postoji ili je neispravan access token u Authorized zaglavlju.

Code : 401 UNAUTHORIZED


Uslov : Ukoliko integrativni proces ne poseduje pravo za pregled resursa.

Code : 403 FORBIDDEN

Napomene

 • Svaki element povratnog niza koji predstavlja redove šifarnika poseduje polje totalRows, koje predstavlja ukupan broj redova koji zadovoljavaju zadati query1 kriterijum.

Pregled pojedinačne aproprijacije

Pregled detalja aproprijacije iz šifarnika aproprijacija na osnovu prosleđenog jedinstvenog identifikatora aproprijacije id.

URL : /api/appropriation/{id}

Metod : GET

Zahteva Autorizaciju : DA

Param parametri
 • id - identifikator aproprijacije, int >=1
Primer query-a

https://gjls.trezor.gov.rs/api/appropriation/117846

Uspešan zahtev

Code : 200 OK

Sadržaj paketa
{
  "status": {
    "code": 0,
    "message": "Success",
    "localizedMessage": null
  },
  "payload": {
    "id": 117846,
    "executionAccount": "840000000005864069",
    "treasury": null,
    "treasuryName": null,
    "subChapter": 0,
    "chapter": 0,
    "budgetYear": 2023,
    "budgetUserId": "03654",
    "programCode": null,
    "projectCode": null,
    "sourceOfFundingCode": "01",
    "economicClassificationCode": "711000",
    "functionCode": null,
    "lastChangeDate": "2022-12-26T13:47:18.371399",
    "lastChangeUserId": 904,
    "initialAmount": 16751814812.00,
    "currentAmount": 16751814812.00,
    "reservedAmount": 0,
    "executed": 0,
    "expenditureCorrection": 0,
    "availableAmount": 0,
    "incomingAmount": 0,
    "validFrom": "2023-01-01T00:00:00",
    "validTo": "2023-12-31T23:59:59",
    "changeCode": null,
    "changeSubCode": null,
    "documentId": 0,
    "changeDate": "0001-01-01T00:00:00",
    "effectiveDate": null,
    "subChapterName": null,
    "chapterName": null,
    "budgetUserName": "GRAD NOVI SAD-BUDŽET",
    "programName": null,
    "projectName": null,
    "sourceOfFundingName": "Општи приходи и примања буџета",
    "economicClassificationName": "ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ",
    "functionName": null
  },
  "additionalInformation": null
}

Pogrešan zahtev

Uslov : Ukoliko ne postoji aproprijacija za zadati identifikator id

Code : 400 BAD REQUEST

Sadržaj paketa
{
  "status": {
    "code": 3020,
    "message": "No valid appropriations found",
    "localizedMessage": null
  },
  "additionalInformation": null,
  "payload": null
}

Uslov : Ukoliko ne postoji ili je neispravan access token u Authorized zaglavlju.

Code : 401 UNAUTHORIZED


Uslov : Ukoliko integrativni proces ne poseduje pravo za pregled resursa.

Code : 403 FORBIDDEN

Pregled promena aproprijacije

Pregled promena za navedenu aproprijaciju kroz učitane zahteve za promenu aproprijacije. Pristupna tačka omogućava pregled upotrebom paginacije koju je neophodno definisati preko query1 parametara.

URL : /api/appropriation/appropriation-changes

Metod : GET

Zahteva Autorizaciju : DA

Query parametri
 • page - broj strane, 1 <= vrednost < totalRows/per_page
 • perPage - broj elemenata po strani, vrednost <= 50
 • appropriationId - identifikator aproprijacije
Filteri

Omogućavaju dodavanje kriterijuma pretrage preko sintakse filter[naziv_filtera]=vrednost

Ukoliko filter ima mogućnost pretrage po opsegu (iznos datum) sintaksa filtera postaje filter[naziv_filtera-From]=vrednost (od) i filter[naziv_filtera-To]=vrednost

 • changeCode - šifra izmene
 • changeBasis - osnov promene
 • amount - iznos
 • changeDate - datum primene
 • documentName - naziv dokumenta
Primer query-a

https://gjls.trezor.gov.rs/api/appropriation/appropriation-changes?page=1&perPage=10&appropriationId=149092

Uspešan zahtev

Code : 200 OK

Sadržaj paketa
{
  "status": {
    "code": 0,
    "message": "Success",
    "localizedMessage": null
  },
  "payload": [
    {
      "appropriationId": 149092,
      "amount": 20063437.08,
      "changeBasis": null,
      "changeUserId": 329,
      "status": 1,
      "statusChangeComment": null,
      "documentName": null,
      "referenceNumber": null,
      "id": null,
      "executionAccount": null,
      "treasury": null,
      "treasuryName": null,
      "subChapter": 0,
      "chapter": 0,
      "budgetYear": 0,
      "budgetUserId": null,
      "programCode": null,
      "projectCode": null,
      "sourceOfFundingCode": null,
      "economicClassificationCode": null,
      "functionCode": null,
      "lastChangeDate": "0001-01-01T00:00:00",
      "lastChangeUserId": 0,
      "initialAmount": 0,
      "currentAmount": 0,
      "reservedAmount": 0,
      "executed": 0,
      "expenditureCorrection": 0,
      "availableAmount": 0,
      "incomingAmount": 0,
      "validFrom": "0001-01-01T00:00:00",
      "validTo": null,
      "totalRows": 1,
      "changeCode": "01",
      "changeSubCode": null,
      "documentId": 54388,
      "changeDate": "2023-01-04T08:08:29.301588",
      "effectiveDate": null,
      "subChapterName": null,
      "chapterName": null,
      "budgetUserName": null,
      "programName": null,
      "projectName": null,
      "sourceOfFundingName": null,
      "economicClassificationName": null,
      "functionName": null,
      "totalExecuted": 0
    }
  ],
  "additionalInformation": 1
}

Pogrešan zahtev

Uslov : Ukoliko ne postoji ili je neispravan access token u Authorized zaglavlju.

Code : 401 UNAUTHORIZED


Uslov : Ukoliko integrativni proces ne poseduje pravo za pregled resursa.

Code : 403 FORBIDDEN

Napomene

 • Svaki element povratnog niza koji predstavlja redove šifarnika poseduje polje totalRows, koje predstavlja ukupan broj redova koji zadovoljavaju zadati query1 kriterijum.