Neprepoznate uplate

Najčešće se odnose na slučaj povraćaja rashoda, kada je u nalogu PBO iz koga ne mogu da se identifikuju elementi budžetske linije (JBKJS, program, programska aktivnost/projekat, ekonomska klasifikacija ,izvor finansiranja i funkcija).

Korisnici takođe mogu da povežu nalog neprepoznate uplate sa odgovarajućom prihodnom apoprijacijom na kojoj bi trebalo izvršiti sravnjenje.

Na ovom ekranu korisnik ima uvid u sve neprepoznate uplate gde račun odobrenja pripada AP i JLS.

Neprepoznate uplate je moguće sortirati po sledećim parametrima:

  • Šifra plaćanja
  • Model zaduženja
  • PBZ
  • Model odobrenja
  • PBO
  • Račun platioca
  • Naziv računa platioca
  • Iznos od/do
  • Datum plaćanja od/do
  • Status

Korisniku je takođe omogućeno da preuzme izveštaj o neprepoznatim uplatama u obliku fajla (Pdf ili Excel).

Klikom na neprepoznatu uplatu korisniku se otvara nov ekran sa detaljima neprepoznate uplate.