Učitavanje projektne strukture

Poslovno pravilo koje mora biti zadovoljeno kod učitavanja projektne strukture je učitana struktura programa i programskih aktivnosti .

Projektna struktura se unosi pre unosa inicijalnih aproprijacija.

Sistem omogućava korisniku pojedinačno kreiranje projekta.

Omogućen je i unos projektne strukture preko *.xml fajla, pri čemu fajl za unos ima sledeću strukturu:

Unos projekta

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<projects budget_year="2020" treasury="092" execution_account="840000000002064094">
  <project>
    <program_code>0602</program_code>
    <project_code>7001</project_code>
    <name>Projekat JP Direkcija za izgradnju, urbanizam i građevinsko zemljište Smederevo u likvidaciji</name>
    <budget_user_id>07104</budget_user_id>
  </project>
  <project>
    <program_code>0602</program_code>
    <project_code>5002</project_code>
    <name>Projekat Turistička organizacija grada Smedereva u likvidaciji</name>
    <budget_user_id>07104</budget_user_id>
  </project>
  ...
  <project>
    <program_code>0901</program_code>
    <project_code>4002</project_code>
    <name>Servis podrške i usluga u oblasti socijalne zaštite za marginalizovane grupe gradjana sa teritorije grada Smedereva</name>
    <budget_user_id>07104</budget_user_id>
  </project>
</projects>
Tag Naziv Tip
project_code Šifra Projekta CHAR(4)
program_code Šifra programa CHAR(4)
treasury Šifra trezora CHAR(3)
execution_account Račun izvršenja CHAR(18)
name Naziv NVARCHAR(256)
budget_user_id JBKJS CHAR(5)
budget_year Budžetska godina INT

Korisniku je takođe dostupna opcija brisanja unete projektne strukture klikom na dugme obriši. Pritom mora da se odabere i budžetska godina.

Napomena

Brisanje projektne strukture je moguće samo u slučaju da nisu već unete inicijalne aproprijacije, u suprotnom korisnik neće moći da ih obriše.

Unos projektne strukture za rebalans.

Kod učitavanja rebalansa potrebno je omogućiti da se projektna struktura ponovo učita.

Učitavanje projektne strukture za rebalans mora sadržati tag Datum primene u zaglavlju. Datum primene može biti samo dan kada se učitavaju nove projektne strukture (effective_date).

Datum primene mora da bude identičan u fajlu za Unos projektne strukre za rebalans, kao što je naveden u fajlovima za Struktura razdela i glava za rebalans, i za unos Učitavanje inicijalnih aproprijacija- Rebalans. Drugim rečima, ovi fajlovi moraju biti učitani u istom danu da bi (effective_date) bio indentičan.

Tag Naziv Tip
effective_date Datum primene DATE(ISO)

Primer:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<projects budget_year="2020" treasury="092" execution_account="840000000002064094" effective_date="2020-08-20">
  <project>
    <program_code>0602</program_code>
    <project_code>7001</project_code>
    <name>Projekat JP Direkcija za izgradnju, urbanizam i građevinsko zemljište Smederevo u likvidaciji</name>
    <budget_user_id>07104</budget_user_id>
  </project>
  <project>
    <program_code>0602</program_code>
    <project_code>5002</project_code>
    <name>Projekat Turistička organizacija grada Smedereva u likvidaciji</name>
    <budget_user_id>07104</budget_user_id>
  </project>
  ...
  <project>
    <program_code>0901</program_code>
    <project_code>4002</project_code>
    <name>Servis podrške i usluga u oblasti socijalne zaštite za marginalizovane grupe gradjana sa teritorije grada Smedereva</name>
    <budget_user_id>07104</budget_user_id>
  </project>
</projects>

Napomena

Prilikom učitavanja rebalansa, sistem će deaktivirati sve postojeće projektne strukture. Aktivne će biti samo one strukture koje su učitane kroz fajl za rebalans.

Unos projektne strukture (Prvo privremeno finansiranje).

Učitavanje projektne strukture za prvo privremeno finansiranje je isto kao i kod unosa za inicijalni budžet.

Unos nove projektne strukture (Drugo privremeno finansiranje).

Kod učitavanja drugog privremenog finansiranja moraju da se projektne strukture ponovo učitaju.

Učitavanje projektne strukture za drugo privremeno finansiranje mora sadržati tag Datum primene u zaglavlju. Datum primene moze biti samo dan kada se učitavaju nove programske strukture (effective_date).

Datum primene mora da bude identičan u fajlu za Unos projektne strukture za drugo privremeno finansiranje, kao što je naveden u fajlovima za Struktura razdela i glava za drugo privremeno finansiranje, i za unos Učitavanje inicijalnih aproprijacija- Privremeno finansiranje 2. Drugim rečima, ovi fajlovi moraju biti učitani u istom danu da bi (effective_date) bio indentičan.

Tag Naziv Tip
effective_date Datum primene DATE(ISO)

Primer zaglavlja:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<projects budget_year="2020" treasury="092" execution_account="840000000002064094" effective_date="2020-04-01">