Aplikativne uloge i ovlašćenja

Funkcijama servisa nije moguće pristupiti bez dodeljenih odgovarajućih aplikativnih ovlašćenja (eng: claim). Aplikativna ovlašćenja mogu biti grupisana u aplikativne uloge (eng: role).

Aplikativna ovlašćenja dodeljuju:

 • Za prvog korisnika AP ili JLS, aplikativnu ulogu Lokalni administrator dodeljuje operator organizacione jedinice UT u sklopu procesa registracije AP ili JLS. Ovo daje prvom korisniku maksimalna prava.
 • Za sve buduće korisnike AP ili JLS, ovlašćenja može dodeliti bilo koji korisnik koji pripada toj AP ili JLS kome su data odgovarajuća prava za upravljanje lokalnim korisnicima. Inicijalno jedino prvi korisnik ima pravo da dodeljuje aplikativna ovlašćenja drugim lokalnim korisnicima.

Upozorenje

Ukoliko je korisnik već prijavljen na sistem u trenutku dodele novih ovlašćenja, ona stupaju na snagu tek kada se korisnik ponovo prijavi na sistem.

Svaki korisnik može videti listu aplikativnih ovlašćenja koja su mu dodeljena na stranici svog profila. Ukoliko korisnik nema odgovarajuće ovlašćenje, funkcionalnost mu ili neće biti prikazana, ili će biti onemogućena.

Aplikativna ovlašćenja

Sledeća lista pokazuje sva moguća aplikativna ovlašćenja.

Rad sa lokalnim korisnicima
 1. Kreiranje lokalnog korisnika
 2. Pregled lokalnog korisnika
 3. Opoziv lokalnog korisnika
 4. Kreiranje korisničke grupe
Registracija AP ili JLS
 1. Izmena registracije
Rad u aplikaciji
 1. Učitavanje projektne strukture
 2. Pregled projektne strukture
 3. Kreiranje projektne strukture
 4. Opoziv projekata
 5. Učitavanje aproprijacije
 6. Izmena aproprijacije
 7. Pregled aproprijacije
 8. Izvoz aproprijacije
 9. Pregled prinudne naplate
 10. Učitavanje strukture razdela i glave
 11. Pregled strukture razdela i glave
 12. Kreiranje razdela i glave
 13. Gašenje razdela i glave

Aplikativne uloge

 1. Lokalni administrator
  Sadrži sva aplikativna ovlašćenja.
 2. Lokalni korisnik
  Sadrži set osnovnih ovlašćenja .